Od pierwszego września 2013 r. w szkole jest 24 godziny języka polskiego w związku z tym pozostaje w szkole jeden nauczyciel na etacie, a drugi zostaje zwolniony i oświadczył że chce przejść od 1 września 2013 r. w stan nieczynny, a później przejść na wcześniejszą emeryturę.
Ponieważ ten pierwszy nauczyciel planuje w związku z kłopotami zdrowotnymi przejść we wrześniu na urlop zdrowotny czy wolno mi jako dyrektorowi zatrudnić na zastępstwo tego polonistę, który będzie w stanie nieczynnym i czy muszę mu płacić za stan nieczynny i za te godziny, które weźmie w zastępstwie?

 W razie zatrudnienia nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym na zastępstwo, należy się mu zarówno wynagrodzenie za stan nieczynny, jak i z umowy na zastępstwo.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 20 ust. 5c i ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 KN , do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa, jeśli przed tym terminem nauczyciel nie zostanie przywrócony do pracy na podstawie art. 20 ust. 7 KN.
Na podstawie art. 20 ust. 8 KN , w przypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. W takim przypadku z nauczycielem zawiera się odrębną, dodatkową umowę o pracę na czas określony. Z tytułu wykonywania pracy w ramach dodatkowej umowy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.
W razie zatrudnienia nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym na zastępstwo, należy mu wypłacać zarówno wynagrodzenie za stan nieczynny, jak i z umowy na zastępstwo.
Gdyby po wygaśnięciu podstawowego stosunku pracy i – najpóźniej z tym dniem – zakończeniu dodatkowej umowy o pracę w szkole zachodziła konieczność dalszego zatrudniania nauczyciela na zastępstwo, konieczne będzie zawarcie z nim kolejnej umowy o pracę, na podstawie art. 10 ust. 7 KN .

Polecamy: Stan nieczynny nie wyklucza możliwości pracy w tej samej szkole