Czy nauczyciel mianowany, który ma uprawnienia emerytalne i nie zgadza się na ograniczenie wymiaru godzin do 10/18 etatu zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, może przejść w stan nieczynny i zostać zatrudniony w tej samej szkole na 10/18 etatu realizując godziny z przedmiotu, do którego ma uprawnienia?

 

Nauczyciel, po przejściu w stan nieczynny, może w razie konieczności realizacji programu nauczania w szkole, w której jest zatrudniony, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Pracę taką może podjąć również nauczyciel, który nabył już uprawnienia emerytalne.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, dyrektor szkoły ma prawo rozwiązać stosunek pracy nauczyciela w przypadku:
- częściowej likwidacji szkoły,
- zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
- zmiany planu nauczania,
uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Rozwiązanie dokonywane jest na koniec roku szkolnego, za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ( art. 20 ust. 3 KN). Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Złożenie takiego wniosku skutkuje tym, iż stosunek pracy nauczyciela ustaje nie z końcem sierpnia danego roku, a z końcem lutego roku następnego. Przez ten okres nie świadcząc pracy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki socjalne – wiejski i mieszkaniowy ( art. 20 ust. 5c i 6 KN). Jednocześnie w myśl art. 20 ust. 8 KN w wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.
 
Uwagi
Odpowiedź opracowano przy założeniu, iż nauczyciel zatrudniony jest w szkole feryjnej, do nauczycieli której ma zastosowanie art. 20 KN (np. szkole podstawowej prowadzonej przez gminę).