Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny powoduje bezskuteczność wypowiedzenia

Nauczyciel ma 30 dni od doręczenia wypowiedzenia na złożenie wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Taki wniosek sprawia, że wypowiedzenie staje się bezskuteczne - przypomina miesięcznik "Dyrektor Szkoły".

W przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 KN nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, zaś nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują świadczenia określone w art. 8 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), tj. odprawa pieniężna w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.Więcej: www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly/czytaj/-/artykul/wniosek-o-przeniesienie-w-stan-nieczynny-powoduje-bezskutecznosc-wypowiedzenia

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl , stan z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: 17 kwietnia 2013 r.