Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że aktualne są wspólne z WZZ Forum-Oświata ustalenia zawarte w porozumieniu związków zawodowych. Chce powiązania minimalnych stawek wynagrodzeń oraz przywrócenia nauczycielom z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Związkowcy chcą też przywrócenia nauczycielom prawa do wcześniejszej emerytury.

 

Wynagrodzenia nauczycieli to trzy czwarte wydatków na oświatę>>

Pensja uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia

Związkowcy od dawna proponuje dodanie Karty Nauczyciela zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

Według ZNP należy zapisać w Karcie (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  • nauczyciela stażysty – 90 proc.,
  • nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,
  • nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
  • nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.

– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

 

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2019 r. wynosi 4931,59 zł. Gdyby zatem nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2020 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiłoby (brutto):

  • nauczyciela stażysty – 4438 zł.,
  • nauczyciela kontraktowego –4931 zł,
  • nauczyciela mianowanego –6 164 zł,
  • nauczyciela dyplomowanego – 7 644 zł;

 

Sprawdź w LEX: 

Czy nauczyciel ma prawo do zasiłku chorobowego w trakcie urlopu dla podratowania zdrowia? >

Czy nauczycielowi, który rezygnuje z pracy w listopadzie przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? >

Czy w ramach doskonalenia zawodowego można nauczycielowi dofinansować opłatę do studiów teologicznych? >