1. Plan ewakuacji uczniów i pracowników
Plan ewakuacji uczniów i personelu powinien zawierać:
1) wykaz osób kierujących procesem ewakuacji,
2) wykaz elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (punktów ewidencyjno-informacyjnych, punktów zbiórek, punktów załadowczych, punktów pomocy medycznej, punktów pomocy technicznej, punktów wyładowczych i rozdzielczych) oraz plan osiągania przez nie gotowości do działania,
3) plan alarmowania członków zespołów kierowania /ZK/ procesem ewakuacji,
4) zestawienie liczbowe ewakuowanych osób,
5) wykaz środków transportu niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji z podaniem podmiotu, od którego planuje się pozyskać te środki oraz sposób pozyskania paliwa,
6) schemat łączności kierowania ewakuacją,
7) sposoby powiadamiania uczniów i nauczycieli o rozpoczęciu ewakuacji,
8) plan zapewnienia niezbędnych warunków do życia osobom ewakuowanym w zakresie potrzeb aprowizacyjnych, sanitarnych i lokalowych,
9) inne dokumenty opracowywane według potrzeb.
Z uwagi na fakt, iż ten punkt planu należy sporządzić w formie opisowej i jest on jednym z ważniejszych jego elementów, należy opisać w sposób szczegółowy planowaną ewakuację oraz sposób jej przeprowadzenia. Należy zaznaczyć, czy dyrektor jest w stanie zorganizować długotrwałą czy krótkotrwałą ewakuację związaną z zagrożeniami powodziowymi, pożarowymi, uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych, z podaniem informacji w jakich warunkach będzie ona przeprowadzana i z jakich powodów, np. w przypadku oddziaływania przeciwnika środkami napadu powietrznego.
Na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny zakłady nie podlegają ewakuacji planowanej.

Zadania osób funkcyjnych w przypadku ewakuacji doraźnej
imię i nazwisko:
 • przyjąć meldunek o rodzaju zagrożenia;
 • przeprowadzić rozpoznanie w zagrożonym rejonie;
 • podjąć decyzje dotyczącą dalszego postępowania;
 • wezwać osoby funkcyjne;
 • przekazać decyzje do wykonania (zarządzenie ewakuacji ludzi z całego budynku, zarządzenie ewakuacji z jednej kondygnacji lub określonych pomieszczeń, zarządzenie ewakuacji mienia);
 • wezwać publiczne służby ratownicze;
 • udzielić żądanych informacji przybyłym służbom ratowniczym;
 • realizować zadania stawiane przez kierującego akcja ratunkową.
imię i nazwisko:
 • w przypadku nieobecności ww. osoby (podać personalia) realizuje zadania wymienione wyżej;
 • podczas obecności ........................ przekazuje decyzję o ewakuacji i czuwa nad sprawnym przebiegiem ewakuacji ludzi i mienia z pięter.
imię i nazwisko:
 • przekazuje decyzję o ewakuacji i czuwa nad jej sprawnym przebiegiem w części parterowej budynku
 • realizuje zadania przekazywane przez ........................ lub kierującego akcją ratowniczą.
imię i nazwisko:
 • czuwa nad zapewnieniem porządku w czasie ewakuacji;
 • uniemożliwia wejście do budynku osobom postronnym, nie biorącym udziału w akcji ratunkowej;
 • udziela służbom ratowniczym żądanych informacji (lokalizacja rozmieszczeń hydrantów);
 • czuwa na zabezpieczeniem mienia przed kradzieżą;
 • po zakończeniu akcji ratowniczej sprawdza włączenie systemów zabezpieczenia elektronicznego.
Sposób powiadamiania (alarmowania) kadry kierowniczej i pracowników
Szkoła mieści się w ......................... Najprostszym i najszybszym sposobem powiadamiania dyrektora (........................) o zaistniałym zdarzeniu jest powiadomienie osobiste (małe odległości, łatwy dostęp do pomieszczeń). Dodatkowym sposobem powiadamiania mogą być urządzenia łączności telefonicznej oraz systemy zabezpieczenia elektronicznego. Obowiązek powiadamiania dyrektora o zaistniałym zagrożeniu na terenie szkoły, a także o wystąpieniu zagrożenia na innych terenach i w innych obiektach, które mogą mieć wpływ na sytuację placówki ........................ został nałożony na każdego pracownika, który pierwszy zauważył zdarzenie. O takim obowiązku poinformowani są także uczniowie, z tym, ze obowiązek ten jest spełniony, o ile uczeń zawiadomi o zaobserwowanym przez siebie zagrożeniu osobę dorosła.
Do powiadamiania o istniejącym zagrożeniu mogą być wykorzystywane przyciski systemu pożarowego oraz systemu włamania i napadu.

Rejony ewakuacji
W przypadku ewakuacji doraźnej pracownicy i uczniowie ........................ udają się do ......................... Uczeń przekazany opiekunom ustawowym nie podlega kierownictwu w zakresie ewakuacji, zobowiązań jest jednak respektować polecenia organów porządkowych i służb ratowniczych.
Gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na przebywanie na boisku szkolnym nauczyciele wraz z uczniami udają się do pomieszczeń usytuowanego w pobliżu do, o ile miejsce to jest wolne od zagrożeń, a gdy zagrożenie będzie trwało dłużej wracają do domów. W określonym czasie powinni stawić się w szkole.

Miejsce zbiórki poszkodowanych
Osoby poszkodowane, wymagające udzielenia pomocy lekarskiej kierowane będą przewożone do ........................ przy ulicy ........................ lub zabierane przez karetki Pogotowia Ratunkowego.

Obowiązki nauczycieli w czasie ewakuacji
1.      Bezwzględnie przyjąć do wykonania polecenie ewakuacji.
2.      Zamknąć program komputerowy.
3.      Wyłączyć w pomieszczeniu wszystkie urządzenia elektryczne.
4.      Zabrać ze sobą dokumenty osobiste.
5.      Zarządzić zbiórkę uczniów, poinformować ich o zaistniałej sytuacji, przypomnieć drogi komunikacyjne prowadzące na zewnątrz budynku i określić miejsce zbiórki, z jednoczesnym nakazem nieoddalania się od grupy,
6.      W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zabrać posiadaną ciepłą odzież; dopilnować aby odzież taka zabrali ze sobą uczniowie, chyba że zagrożenie uniemożliwia zejście do szatni po ubrania wierzchnie.
7.      Klucze od pomieszczeń pozostawić w drzwiach od strony zewnętrznej.
8.      Udać się z grupą do rejonu ewakuacji lub realizować doraźnie przekazywane polecenia kierującego akcja ratowniczą lub ........................

Sposób kierowania ewakuacją
Ewakuacją kieruje jednoosobowo dyrektor szkoły ........................, a w razie jego nieobecności inna wyznaczona osoba.
Głównym celem ewakuacji jest przemieszczenie ludzi (pracowników i uczniów z rejonu bezpośredniego zagrożenia do pomieszczeń bezpiecznych lub na zewnątrz budynku, w zależności od sytuacji. Najważniejszym celem ewakuacji jest zawsze życie i zdrowie ludzi – dlatego też w pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi, a w drugiej sprzęt i mienie.
Zarządzając ewakuację ludzi nie zawsze należy podawać rzeczywistą przyczynę, aby nie wywoływać paniki wśród uczniów, chyba że przyczyna jest oczywista i widoczna. Decyzja o ewakuacji musi być przekazana w sposób zdecydowany, zrozumiały i sugestywny. W przypadku ewakuacji doraźnej nie przewiduje się planowej ewakuacji mienia.
Gdy zagrożenie będzie narastało w czasie (np. zagrożenie powodziowe) wówczas w zależności od sytuacji określony sprzęt i mienie zostanie zabezpieczone na wyższej kondygnacji lub przewiezione do ........................ lub poza rejon miejscowości ......................... Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor placówki lub ........................ - osoba wyznaczona przez niego do kierowania akcją.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia ewakuacja może być samorzutna. W czasie ewakuacji należy korzystać z dróg i wyjść możliwie najdalej położonych od źródła zagrożenia.

Schemat ewakuacji

Zakład musi dołączyć schematy ewakuacji

2. Plan zabezpieczenia logistycznego działań obrony cywilnej
Ta część planu obrony cywilnej musi zawierać:
1. wykaz budowli ochronnych z podaniem ich pojemności oraz ilości miejsc ochronnych koniecznych dla zaspokojenia potrzeb,
2. harmonogram uzupełniania potrzeb w zakresie budownictwa ochronnego,
3. wykaz obiektów gospodarki żywnościowej podlegającej ochronie przed skażeniami,
4. zestawienie potrzeb oraz plan zabezpieczenia w wodę,
5. wykaz zapasów środków niezbędnych do przetrwania uczniów i pracowników (żywności, wody, paliwa do ogrzewania, itp.) i określenie zasad ich dystrybucji,
6. możliwości bazy szpitalnej i zastępczych miejsc szpitalnych,
7. możliwości doraźnego zakwaterowania uczniów wraz z opiekunami (w ośrodkach wypoczynkowych, internatach, itp.),
8. wykaz urządzeń specjalnych z podaniem ich możliwości oraz zabezpieczenia w środki chemiczne,
9. stan zabezpieczenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej w sprzęt i materiały oraz plan jego uzupełniania,
10. stan zabezpieczenia uczniów i pracowników w indywidualne środki ochrony przed skażeniami oraz plan jego uzupełniania,
11. wykaz punktów dystrybucji i sprzedaży indywidualnych środków ochrony przed skażeniami,
12. terminy i sposób realizacji przedsięwzięć związanych z zaciemnianiem i wygaszaniem oświetlenia,
13. inne dokumenty opracowywane według potrzeb (plan zapełniania budowli ochronnych, plan ochrony ujęć wody, plan ochrony dóbr kultury, plan zabezpieczenia gospodarki żywnościowej przed skażeniami, plan ochrony magazynów).