Rzecznicy Praw Dziecka z Europy debatowali przede wszystkim nad problemem nierówności w edukacji, jaki występuje obecnie w krajach europejskich. Swoje stanowisko wyrazili w podjętej uchwale w sprawie "Równych szans w edukacji dla wszystkich dzieci".
"Dokument wskazuje priorytetowe zadania instytucji państwowych w obszarze edukacji. Należą do nich m.in.: zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu wydatków przeznaczonych na edukację, zagwarantowanie wszystkim dzieciom, niezależnie od ich pochodzenia społecznego, etnicznego i kulturowego, płci lub narodowości, takiej samej jakości edukacji, zwiększenie możliwości dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ang. Early Childhood Education and Care - ECEC) dla dzieci w najtrudniejszej sytuacji, zwiększanie możliwości kształcenia po zakończeniu realizacji obowiązku szkolnego czy zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej lub specjalnej.
- Pomimo wielopłaszczyznowych działań podejmowanych przez instytucje europejskie i państwa członkowskie UE, nadal skala zjawiska nierówności w edukacji jest zbyt duża. Nierówności w zakresie szans edukacyjnych występują głównie wśród dzieci z biednych środowisk, dzieci należących do mniejszości etnicznych, czy dzieci z niepełnosprawnościami – uważają Rzecznicy zrzeszeni w ENOC".
Zdaniem ENOC, omawiany problem znacząco rzutuje na realizacje praw dziecka określonych w Konwencji o prawach dziecka, powodując tym samym niezgodne z prawem nierówne traktowanie najmłodszych, co godzi w konstytucyjne wartości demokratycznego państwa.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał stanowisko ENOC Prezesowi Rady Ministrów Beacie Szydło, z prośbą o analizę dokumentu i wskazanie, jakie rząd podejmuje działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych wśród polskich dzieci.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów