Prawo do trzynastej pensji będą miały także kobiety, które w okresie, za jaki naliczana jest trzynastka, przebywały na urlopie macierzyńskim. Ma to związek z koniecznością dostosowania przepisów do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że matka, zgodnie z konstytucją, ma prawo do szczególnej pomocy państwa przed i po urodzeniu dziecka.
Dlatego - zdaniem TK - przepisy, które wykluczają matkę z grona uprawnionych do dodatkowej pensji w roku, musiały zostać zmienione. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy z warunku przepracowania co najmniej 6 miesięcy w roku, jako podstawy otrzymania „13” – zwalania się pracowników korzystających m.in. z urlopów: wychowawczego, dla poratowania zdrowia, do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, co do której rząd nie podjął ostatecznej decyzji, przewiduje, że w 2013 r. samorządy otrzymają 320 mln dotacji, w kolejnych latach ma ona stopniowo wzrastać - aż do kwoty ponad 1,7 mld zł w 2016 r.
Dotacje, według założeń ministerstwa, zwiększą liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Resort wyliczył, że w 2015 r. 90 proc. dzieci znajdzie miejsce w przedszkolu, a w 2016 r. w placówkach znajdą się miejsca dla wszystkich dzieci. Ustawa ma obniżyć opłaty ponoszone przez rodziców - godziny wykraczające poza ustawowo określone pięć godzin pobytu dziecka w placówce.

Reforma oświaty będzie jednym z głównych tematów II Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 21 marca 2013 r. w Warszawie>>