W wystąpieniach do ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki społecznej RPO apeluje o zajęcie się problemem zwolnionych z pracy nauczycieli szkół publicznych.
Rzecznik zauważa, że z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że od września 2013 r. straciło lub straci pracę ok. 7 tysięcy nauczycieli, podobnie jak w zeszłym roku. I dodaje, że problem ten dotyczy całego kraju, szkół wszystkich typów oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów.
- Zmniejszająca się liczba uczniów nie pozwala na utrzymanie dotychczasowej sieci placówek oświatowych w niezmienionym kształcie. Skala problemu oraz fakt, że dotyczy on osób z cennym doświadczeniem zawodowym sprawiają, że w pomoc zwalnianym nauczycielom powinny zaangażować się organy państwa. Rzecznik otrzymuje wiele skarg uczniów i ich rodziców wskazujących na problemy, których przyczyną jest brak dostatecznej liczby nauczycieli, takie jak brak miejsc w świetlicach, brak zajęć wyrównawczych, czy dodatkowych. Rodzice zwracają też uwagę na przepełnione klasy oraz brak nauczycieli wspierających uczniów niepełnosprawnych – czytamy w wystąpieniu RPO.
Rzecznik praw obywatelskich zwraca się do ministrów z prośbą o rozważenie podjęcia działań umożliwiających nauczycielom pozostanie w zawodzie lub podjęcie innej pracy zgodnie z kwalifikacjami, a w sytuacji, w której byłoby to niemożliwe, odpowiednie przekwalifikowanie i podjęcie pracy w innym zawodzie. Rzecznik prosi także o rozważenie powołania międzyresortowego zespołu monitorującego sytuację zwolnionych nauczycieli na rynku pracy i udzielającego im koniecznego wsparcia.