Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała pismo do Minister Edukacji Narodowej w sprawie opłat pobieranych przez szkoły publiczne za pobyt dzieci uczęszczających do tzw. "zerówki". Zdaniem RPO organizacja "zerówek" musi zapewniać nie tylko odpowiednią jakość nauki i opieki, ale i pełną, równą dostępność, niezależnie od miejsca zamieszkania dzieci czy sytuacji finansowej ich rodziców. W przeciwnym razie wyrównanie szans edukacyjnych pozostanie jedynie pustą deklaracją.

Uwagę RPO zwróciły skargi rodziców dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego na kwestię opłat pobieranych przez szkoły publiczne za pobyt dzieci w tych placówkach. Zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o systemie oświaty do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się przepisy o ustalaniu wysokości opłat za przedszkola. Oznacza to, że dzieci mogą korzystać z bezpłatnej edukacji i opieki jedynie w wymiarze ustalonym przez gminę w drodze uchwały. W pozostałym zakresie rodzice ponoszą koszty pobytu swoich dzieci w placówce. Rzecznik zwróciła uwagę, iż roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (tzw. "zerówka") stanowi realizację postulatu zapewnienia wszystkim dzieciom równych szans edukacyjnych. Organizacja "zerówek" musi zapewniać nie tylko odpowiednią jakość nauki i opieki, ale i pełną, równą dostępność, niezależnie od miejsca zamieszkania dzieci czy sytuacji finansowej ich rodziców. W przeciwnym razie wyrównanie szans edukacyjnych pozostanie jedynie pustą deklaracją.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym >>>