Obecne brzmienie przepisów kodeksu karnego określających znamiona przestępstw seksualnych popełnianych na szkodę małoletnich prowadzi do istnienia luki w prawie, na którą zwrócił uwagę rzecznik praw dziecka. 
Przestępstwo obcowania płciowego z małoletnim poniżej lat piętnastu, określone w art. 200 kk, ścigane jest z urzędu, natomiast w przypadku zgwałcenia, określonego w art. 197 kk, przewidziany jest tryb ścigania na wniosek pokrzywdzonego.

Marek Michalak zwrócił jednak uwagę na sytuację małoletnich, którzy mają więcej niż piętnaście lat i padli ofiarą tego drugiego przestępstwa. W ich przypadku wniosek o ściganie zgwałcenia musi złożyć przedstawiciel ustawowy. Sytuacja komplikuje się, gdy jest on jednocześnie sprawcą czynu zabronionego. Zdaniem rzecznika interesów pokrzywdzonych nie zabezpiecza także możliwość wyznaczenia kuratora na wniosek organów ściagania, dlatego przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego, który ukończył lat piętnaście, powinny być ścigane z urzędu. Z postulatem dotyczącym nowelizacji kodeksu karnego rzecznik zwrócił się do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina.