Raport odnosi się bezpośrednio do zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ z dnia 4 października 2002 r. i porusza zagadnienia, które w ocenie Rzecznika Praw Dziecka należą do najważniejszych z punktu widzenia ochrony dobra dziecka i jego interesów.
Dokument zawiera informację i ocenę realizacji praw dziecka do: życia i ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków bytowych, nauki oraz ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbywaniem i innym złym traktowaniem.
- W ostatnich latach do krajowego porządku prawnego wprowadzono wiele instrumentów służących lepszej ochronie praw dzieci. Lista problemów nie jest zamknięta, dokument zawiera więc również rekomendacje dla najistotniejszych z nich – wyjaśnia Marek Michalak.

Nauczyciele: potrzebne dodatkowe zajęcia z angielskiego dla dzieci ze wsi>>

Wybrane rekomendacje Rzecznika Praw Dziecka w zakresie realizacji praw dziecka:
- należy w sposób właściwy wyszacować rzeczywiste koszty opieki pediatrycznej i stomatologicznej dla dzieci i przeznaczyć z budżetu państwa odpowiednie na to środki finansowe;
- należy zintensyfikować wsparcie systemowe dla rodzin, szczególnie wielodzietnych,
- należy wprowadzić skuteczne rozwiązania systemowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci ze wsi i uboższych środowisk na wszystkich szczeblach edukacji oraz monitorować efekty tych działań, - podkre
- należy wprowadzić stałe szkolenia podnoszące kwalifikacje osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opracowanie: Paweł Zuń, RPE WK

Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 22 lipca 2015 r.

Ponad jedna trzecia polskich dzieci żyje w biedzie>>