Michalak zwrócił się do MEN z prośbą o pomoc w ich upowszechnieniu i realizacji w placówkach podległych resortowi.

"Mediacja, jako konstruktywna metoda rozwiązywania sporów, wzbogaca stosowane metody wychowawcze oraz stymuluje kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Pozwala określić kwestie sporne, pokonać bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i zawrzeć wzajemne, satysfakcjonujące obie strony sporu porozumienie" - napisał Michalak w wystąpieniu.

Michalak podkreślił, że mediacja "sprzyja budowaniu relacji pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami placówek", a także "kreuje pozytywny wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek szkoły". Dodał, że mediacja może stać się metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz "stanowi ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniami".

"Zawarte w procedurze mediacji porozumienia mogą zakończyć spór, bez potrzeby sięgania do innych prawnych środków interwencji, w szczególności drogi sądowej" - zaznaczył RPD.(PAP)