Jak powinno przebiegać postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016? Jakie zadania i dokumentację ma przygotować dyrektor, a jakie organ prowadzący dla poszczególnych typów szkół (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazja)?

Odpowiedź
Postępowanie rekrutacyjne przebiega zgodnie z procedurami określonymi w rozdziale 2a „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Uzasadnienie
W rekrutacji do przedszkoli na rok 2015/2016 terminy ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym, a kryteria rekrutacyjne, przyznawanie kryteriom określonej liczby punktów, dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów określają uchwałą jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) na rok szkolny 2015/2016 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

"Dyrektor Szkoły" radzi, jak uniknąć błędów przy rekrutacji do placówek oświatowych>>

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego komisja jest zobowiązana do zastosowania siedmiu kryteriów wymienionych w ustawie. Jeśli po tym etapie postępowania w przedszkolu/oddziale przedszkolnym nadal są wolne miejsca, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych przez radę gminy/ miasta w drodze uchwały. W rekrutacji do przedszkoli na rok 2015/2016 kryteria rekrutacyjne, przyznawanie kryteriom określonej liczby punktów, dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów określają uchwałą jednostki samorządu terytorialnego. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>

Za przedszkole płaci gmina, w której mieszka uczeń>>