Uchwała zawiera regulacje dotyczące przyznawania nagród (dyrektora oraz organu prowadzącego) dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji jej innych zadań statutowych, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących oraz dyrektorów placówek oświatowych, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

Braki formalne mogą dyskwalifikować wniosek o nagrodę>>

Nagroda organu prowadzącego może być przyznana nauczycielowi, który:
- przepracował w szkole co najmniej rok;
- szczyci się wyróżniającą oceną pracy;
-  posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji jej innych zadań statutowych, w szczególności w zakresie:
–    kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego lub
–    rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym bądź socjalnym uczniów lub
–    działań innowacyjnych lub
–    pracy organizacyjnej na rzecz szkoły lub
–    współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym lub
–    działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.
Z kolei nagrodę dyrektora szkoły przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły. W regulaminie przyznawania nagród warto wskazać, jakie kryteria powinien on spełniać i czy ma spełniać je wszystkie, czy tylko część.

Więcej w "Dyrektorze Szkoły" nr 10/2016>>