Uzasadnieniem wycofania wniosku mogą być natomiast błędy spostrzeżone przez wnioskodawcę bądź przyznającego, a uznane przez tego ostatniego za dyskwalifikujące wniosek pod względem formalnym, np. sformułowania wynikające z nieprawdziwych przesłanek. Kwestię procedury wnioskowania i ewentualnego wycofania wniosku o nagrodę organu prowadzącego powinien rozstrzygać regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród.
Nagrody są przyznawane zwykle każdego roku 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej (§ 7 r.k.t.p.n.). Nagroda dyrektora może być wręczona w innym terminie, ale raczej się tego w praktyce szkolnej nie spotyka.
Wyróżniony nauczyciel otrzymuje dyplom (odpis włącza się do jego akt osobowych) oraz gratyfikację, która ma charakter typowej nagrody pieniężnej, a więc jednorazowego świadczenia ze stosunku pracy przyznawanego przez pracodawcę (dyrektora szkoły) lub przez inny organ do tego upoważniony. Dlatego nagroda nie powinna być przyznawana w formie rzeczy materialnej czy np. wycieczki.
O ile wniosek o nagrodę może zostać w określonych przypadkach wycofany (np. gdy wyjdzie na jaw, że nie zostały spełnione przesłanki jej przyznania), o tyle sama nagroda – jeśli została wręczona – odebrana być już nie może. Dlatego jest ważne, aby zarówno przed złożeniem wniosku, jak i wydaniem decyzji dobrze przeanalizować, czy kandydaci (nauczyciel, dyrektor) spełniają wszystkie warunki.

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł