Do września 2016 r. każdy nauczyciel poza swoim osiemnastogodzinnym pensum miał obowiązek prowadzenia dwóch dodatkowych godzin - były to tzw. godziny karciane. W ramach tych lekcji prowadzono wiele kółek zainteresowań oraz dodatkowych zajęć, np. ze zdolnymi uczniami. Obecny rząd znowelizował Kartę nauczyciela, likwidując ten obowiązek.

 

Problem z zajęciami statutowymi

Brak precyzyjnego przepisu sprawił, że nauczycielowi można przydzielić więcej godzin. Związki zawodowe obawiały się, że nauczyciel będzie prowadził zajęcia pozalekcyjne np. przez 22 godziny, by wraz z pensum dały 40 godzin. Związek Nauczycielstwa Polskiego domagał się, by MEN opracował programy zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

 

Chciał też, by MEN przygotował plany pracy wychowawczej dla poszczególnych oddziałów klasowych, zawieranie kontraktów z rodzicami, opracowywanie planów wynikowych pracy dydaktycznej w poszczególnych oddziałach. Według resortu zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora umożliwi dyrektorom szkół organizowanie większej liczby zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz w przypadku szkół zawodowych – zajęć kształtujących kompetencje zawodowe.

 

 

Godzina na dodatkowe zajęcia

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły to realizacja propozycji przedstawionej przedstawicielom związków zawodowych w styczniu br. Będzie to 1 godzina więcej kolejno na I etapie edukacyjnym, II etapie edukacyjnym oraz na III etapie edukacyjnym (w liceum ogólnokształcącym i technikum). Założeniem jest, aby godziny te były przeznaczone na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów


W technikum godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych oraz na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym – jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga.

 

Ramowe plany na nowych zasadach

W rozporządzeniu wskazano także minimalny wymiar godzin kształcenia zawodowego przeznaczony na realizację zajęć w formie zajęć praktycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (odpowiednio co najmniej 50% godzin kształcenia zawodowego w technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej oraz co najmniej 60 proc. godzin kształcenia zawodowego w branżowej szkole I stopnia).
Dodano przedmiot: język łaciński i kultura antyczna do katalogu przedmiotów do wyboru w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum. Dyrektorzy tych szkół – od roku szkolnego 2020/2021 będą ustalali jeden przedmiot, realizowany w klasie I, spośród czterech przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna.

 

W ramowym planie nauczania dla technikum rozporządzenie wprowadza liczne zmiany, w tym:

  • zwiększono liczbę godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe – z 51 do 56 godzin (w pięcioletnim okresie nauczania) oraz zwiększono wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły – z 3 do 4 godzin (przesunięto godziny w ramach dotychczasowej puli godzin);
  • uczeń technikum będzie wybierał jeden przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, a jeżeli dyrektor technikum będzie dysponował możliwościami kadrowymi, organizacyjnymi i finansowymi, uczeń będzie mógł dokonać wyboru drugiego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym (między innymi z godzin do dyspozycji dyrektora). Zmniejszeniu uległa liczba godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym (z 14 godzin na 8 godzin), tak aby umożliwić dyrektorowi szkoły ustalenie przedmiotu rozszerzonego, na który należy przeznaczyć odpowiednio co najmniej 6 godzin lub 8 godzin tygodniowo (w pięcioletnim okresie nauczania);
  • wprowadzono zmiany w zakresie przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, które w technikum mogą być przeznaczone na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga;
  • zmniejszono z 9 do 7 godzin (tygodniowo) wymiar godzin kształcenia zawodowego w klasie programowo najwyższej technikum, przenosząc te godziny do realizacji w klasach programowo niższych, aby uczeń klasy V technikum mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu-lutym danego roku.

 

 

 

 

Godziny kształcenia zdefiniowane

Zmodyfikowano ramowe plany nauczania dla branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej w związku ze zmianą organizacji kształcenia w tych typach szkół. Szkoły policealne – od 1 września 2019 r., a branżowe szkoły II stopnia – od 1 września 2020 r. będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych, a kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. W branżowej szkole II stopnia kształcenie zawodowe realizowane będzie w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwi funkcjonowanie oddziałów, w których prowadzone jest kształcenie w kilku zawodach.


Wskazano przeznaczenie liczby godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.


Godziny te będą przeznaczane na:

  1. zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub
  2. realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  •    przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, lub
  •    przygotowujących uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, związanej z nauczanym zawodem lub
  •    przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych przydatnych do wykonywania nauczanego zawodu, lub
  •    uzgodnionych z pracodawcą, których treści nauczania ustalone w formie efektów kształcenia są przydatne do wykonywania nauczanego zawodu.