Przypadki, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, zostały w sposób wyczerpujący wskazane w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Podkreślenia przy tym wymaga, iż wymienione w art. 23 ust. 1 u.o.d.o. przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych są od siebie niezależne, co oznacza, że wystąpienie tylko jednej z nich przesądza o dopuszczalności przetwarzania danych osobowych. Stąd dopuszczalność przetwarzania danych osobowych nie zawsze jest uzależniona od uzyskania na to zgody osoby, której dane mogą być przetwarzane, o czym stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o. Poza zgodą osoby, której dane dotyczą, wskazane również zostały inne okoliczności, których wystąpienie powoduje, iż dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych. Jeśli natomiast nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 2–5 u.o.d.o ., to przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne po uzyskaniu na to zgody osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o. przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne bez zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Wobec tego jeśli przepisy prawa uprawniają bądź zobowiązują określony podmiot do przetwarzania danych osobowych określonych osób, to przetwarzanie przez ten podmiot wskazanych danych osobowych jest dopuszczalne bez potrzeby uzyskiwania na to zgody tych osób. W takich przypadkach przepisy prawa stanowią wystarczającą podstawę legalizującą przetwarzanie danych osobowych. Zakres danych osobowych uczniów oraz nauczycieli, które mogą być przetwarzane w SIO, określony został w ustawie o systemie informacji oświatowej i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczniów i nauczycieli byłaby potrzebna, jeśli przetwarzane byłyby dane osobowe inne niż te określone przepisami prawa.

Jest to fragment artykułu Piotra Gąsiorka i Magdaleny Sender - "Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w SIO", opublikowanego w "Przed Szkołą" nr 2/2013>>

Polecamy: Nauczyciel nie musi wyrażać zgody na umieszczenie jego danych w SIO