Z racji założenia ustawowego całorocznego działania, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych powinny być zamykane tylko, gdy konieczne jest z jednej strony dokonanie przeglądu nieruchomości, remontów, modernizacji i napraw z jednej strony oraz wykorzystanie urlopów przez personel pedagogiczny i niepedagogiczny z drugiej strony. W praktyce najczęściej tego typu przerwy przypadają na okres letni, kiedy rodzice uczniów wykorzystują urlopy wypoczynkowe razem z dziećmi, co skutkuje zmniejszeniem liczby dzieci korzystających z opieki przedszkolnej.
Ostatecznie to organ prowadzący decyduje, czy w czasie przerwy w zajęciach dane przedszkole może być zamknięte, czy też musi zapewnić dzieciom opiekę, w tym chociażby pełnić dyżury, jeśli nie są organizowane inne zajęcia dla uczniów oraz przez jak długi czas. Niewątpliwie jest to uzależnione od liczby przedszkoli w danej gminie i pośrednio także liczby dzieci do nich zapisanych. Organ prowadzący może także wskazać terminy, w których rodzice powinni deklarować udział dzieci w zajęciach w czasie przerw, zasady przyjmowania dzieci w szczególnych przypadkach bez uprzedniego wniosku rodzica, kryteria decydujące o kolejności przyjęć, itp.

Przykład
Wójt niewielkiej gminy otrzymał od dyrektorów przedszkoli wnioski o ustalenie przerwy od dnia 1 do 31 lipca: w pierwszym z powodu korzystania personelu z urlopów, a w drugim z uwagi na zaplanowane remonty. W związku z tym bez ustalenia, czy rodzice chcieliby skorzystać z opieki przedszkolnej w tym czasie, wydał zarządzenie ustalające we wnioskowanym okresie przerwę w pracy obydwu przedszkoli. Na terenie gminy nie działają inne publiczne placówki zapewniające opiekę przedszkolną.

Nie ma takiej możliwości, aby wszystkie przedszkola albo jedyne przedszkole w gminie, były zamknięte w tym samym czasie, gdyż uniemożliwia to zapewnienie opieki dzieciom, których rodzice chcieliby z niej skorzystać. Do decyzji organu prowadzącego należy wskazanie placówki lub placówek pełniących dyżury także w okresie letnim, okołoświątecznym czy też w okresie innych przerw. Zazwyczaj zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego dyrektorzy przedszkoli zbierają deklaracje rodziców w terminie wskazanym przez gminę (np. w maju) i w formie i treści zalecanej przez gminę, czy zamierzają skorzystać z opieki przedszkolnej w czasie, gdy jest planowana przerwa w pracy. Niektóre gminy praktykują zasadę składania wniosków przez rodziców bezpośrednio w przedszkolu, w których chcą, żeby ich dzieci były otoczone opieką i nadzorem, chociażby ze względu na spędzanie czasu z zaprzyjaźnionymi rówieśnikami.

@page_break@

Informacje te są następnie przekazywane do analizy organowi prowadzącemu, który podejmuje decyzję o dyżurujących placówkach. Przedszkole wyznaczone do dyżurowania przez organ prowadzący nie może odmówić sprawowania opieki nad dzieckiem uczęszczającym do innego gminnego przedszkola, które jest w tym czasie zamknięte i nie organizuje opieki. W praktyce zdarzają się także sytuacje, że rzeczywiste większe zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną może powodować, że organ prowadzący zobowiąże jednak dyrektora przedszkola, który miał zaplanowane czasowe zamknięcie placówki, do pełnienia dyżuru.

Przykład
Rodzice dziecka, którzy nie wypełnili deklaracji skorzystania przez ich dziecko z dyżuru przedszkola, zgłosili się do dyrektora z informacją uzyskaną w urzędzie gminy, że powinni zgłosić się do dyrektora z wnioskiem o przyjęcie ich dziecka na 2 tygodnie. Argumentowali, że udało im się wykupić wczasy w atrakcyjnej cenie, a podczas ich nieobecności, której wcześniej nie planowali, dziecko będzie przyprowadzała i odprowadzała babcia.

Często dyrektor dyżurującego przedszkola musi podejmować decyzję o przyjęciu dziecka, którego rodzice wcześniej nie zadeklarowali skorzystania z oferty przedszkola. Może się bowiem zdarzyć, że z powodu choroby czy wyjazdu służbowego rodzice nie mogą osobiście opiekować się dzieckiem. Wówczas dyrektor powinien upewnić się, jakie zasady przyjęcia takich dzieci ustalił organ prowadzący i czy może odmówić rodzicom w sytuacji braku miejsca w swojej placówce lub w razie stwierdzenia, że wniosku rodziców nie uzasadnia ważna przyczyna.

Właściwa organizacja zajęć lub dyżuru należy do dyrektora, który musi zapewnić należytą opiekę zgłaszającym się dzieciom. W razie możliwości dzieci powinny zostać przydzielone do grup zbliżonych wiekowo, chyba że zgłasza się ich niewiele.

Przykład
Dyrektor uznał, że ponieważ jedyny dyżurujący nauczyciel sprawuje nadzór i opiekę nad zbyt dużą liczbą dzieci, polecił sekretarce szkolnej, która w tym czasie nie korzystała z urlopu wypoczynkowego, zajmowanie się najstarszymi dziećmi w sekretariacie, aby miała możliwość wykonywania swoich stałych obowiązków.

W przypadku niewielkiej liczby dzieci i braku innych możliwości kadrowych, dyrektor musi wyznaczyć do pełnienia dyżuru chociażby jednego nauczyciela, przy jednoczesnym przestrzeganiu jego prawa do urlopu w wymiarze 35 dni w ciągu roku kalendarzowego. Czasem może się to wiązać z koniecznością odwołania nauczyciela z urlopu na podstawie art. 167 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), co może skutkować obowiązkiem zwrotu kosztów poniesionych przez nauczyciela w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Przy tym dzieci muszą mieć zapewnioną należytą opiekę i nadzór. Obowiązki te nie mogą zostać natomiast przerzucone na pracowników niepedagogicznych i być wykonywane bez nadzoru nauczyciela.

Polecamy: Gmina łatwiej zorganizuje dowóz dzieci do przedszkola