Na wstępie należy wyjaśnić ogólne pojęcia i założenia niezbędne do właściwego zinterpretowania przepisów prawa oświatowego regulujących zagadnienie planowania i roli projektu (arkusza) organizacji szkoły (placówki).
Ilekroć będzie mowa o szkole należy przez to rozumieć szkoły i placówki, których organizacja opisana jest za pomocą (arkusza) projektu organizacji.
Arkusz organizacji szkoły (placówki), to podstawowy dokument, będący zbiorem informacji niezbędnych do organizacji zajęć, zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w tym: podstawowe dane pozwalające na planowanie budżetu szkoły w tym zakresie.
Arkusz organizacji szkoły lub placówki jest dokumentem opracowanym przez dyrektora szkoły i zatwierdzanym przez organ prowadzący. Określa on szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w szkole w danym roku szkolnym, a w szczególności liczbę i rozkład godzin zajęć dla poszczególnych oddziałów oraz ich podział między nauczycieli danej szkoły. Mimo tego, że jego sporządzanie należy do podstawowych czynności organizacyjnych, związanych z przygotowaniem roku szkolnego, trudno znaleźć dla niego oparcie zarówno w samej ustawie, jak i w przepisach wykonawczych. Obowiązek sporządzania arkusza organizacji szkoły wynika dopiero z załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
[patrz: Mateusz Pilich: Ustawa o systemie oświaty - komentarz, Wolters Kluwer Polska - Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2006 r.]
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222) wprowadzone zostały zmiany w załącznikach do rozporządzenia pierwotnego, stanowiących ramowe statuty poszczególnych typów szkół i placówek. Dotyczą one sformułowań statutowych w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas zajęć.
Wprowadzono, m. inn. zapisy zmian w statutowych określających zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;
Wśród obowiązków uczniów szkół ponadgimnazjalnych znalazły się również zapisy dotyczące obowiązków ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
Zmiany wynikające z niniejszego rozporządzenia powinny być wprowadzone w publicznych przedszkolach i szkołach w formie zmian zapisów statutowych dostosowanych do wymogów wynikających - w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.
W przepisach prawa oświatowego można wyróżnić te, które dotyczą sporządzania projektu (obowiązkowe dane stanowiące jego zawartość) oraz procedury zatwierdzania projektu, które zamykają proces projektowania i nadają mu rangę obowiązującego dokumentu. W ustawie o systemie oświaty wspomniane jest wprost o projekcie organizacji szkoły (placówki) w art. 31 pkt 6a, którego przepis stanowi upoważnienie dla kuratora oświaty do opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek. Pozostałe (niżej wymienione) zapisy ustawowe stanowią delegację do wydania przepisów wykonawczych wskazujących źródło informacji (danych) niezbędnych do prawidłowego sporządzenia projektu.

(...)