Jaka jest procedura zmiany nazwy szkoły?
Kiedy jest najlepszy termin?
Co z uczniami którzy są w szkole - jaką szkołę skończą?
Aby zmienić nazwę szkoły rada gminy musi w tej sprawie podjąć stosowną uchwałę. Według mojej opinii najdogodniejszym terminem dla szkoły na zmianę jej nazwy jest 1 września. Uczniowie, którzy aktualnie uczęszczają do szkoły otrzymają świadectwa promocyjne oraz ukończenia szkoły opatrzone pieczęcią z nową nazwą szkoły.
Szkoda, że autor pytania nie podał typu szkoły i kto jest organem prowadzącym szkołę, ale zakładam, że dana szkoła jest szkołą publiczną, a jej organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 5c pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę. Organ zakładający szkołę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. Zatem, aby zmienić nazwę szkoły rada gminy musi w tej sprawie podjąć stosowną uchwałę. Konieczność zmiany nazwy szkoły najczęściej związana jest ze zmieniającymi się przepisami prawa. Przykładowo w załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), który zawiera ramowy statut publicznej szkoły podstawowej, w § 1 zostało określone, że statut publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży określa nazwę szkoły. Nazwa szkoły zawiera:

1) określenie "Szkoła Podstawowa", a w przypadku szkoły specjalnej, integracyjnej oraz ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi - odpowiednio określenie "Szkoła Podstawowa Specjalna", "Szkoła Podstawowa Integracyjna" oraz "Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi",
2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy szkoły, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła podstawowa,
3) imię szkoły, jeżeli imię takie nadano,
4) oznaczenie siedziby szkoły,
5) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w szkołach dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych,
6) w przypadku szkoły specjalnej - określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

W przypadku szkoły filialnej nazwa szkoły zawiera nazwę szkoły, której szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie "Szkoła Filialna w ... ". Natomiast nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły. Nazwa szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego składa się z nazwy ośrodka i nazwy tej szkoły.

Zatem, jeżeli np. w szkole powstały oddziały integracyjne rada gminy podejmuje uchwałę, która zmienia nazwę szkoły z "Szkoła Podstawowa" na "Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi". Ponadto uchwała powinna określać z jakim dniem zmienia się nazwę szkoły oraz w jakim zakresie ulega zmianie akt założycielski szkoły. Podjęta przez radę gminy uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym danego województwa.

Według mojej opinii najlepszym terminem na zmianę nazwy szkoły jest 1 września. Wynika to z tego, że z chwilą zmiany nazwy szkoły przestaje obowiązywać dotychczasowa nazwa i w związku z tym szkoła musi zmienić pieczęć, na której będzie figurowała nowa nazwa. Wprawdzie przepisy oświatowe nie określają procedury postępowania w przypadku zmiany przez szkołę nazwy, ale oczywiste wydaje się, że w przypadku zmiany nazwy szkoły, używanie nazwy szkoły w dotychczasowym brzmieniu jest niedopuszczalne. Jeżeli zmiana nazwy szkoły nastąpi np. z dniem 30 września, szkoła będzie zmuszona do opieczętowania dokumentów szkolnych używanych od początku roku szkolnego nową pieczęcią. Chociaż dyrektorzy szkół w przypadku zmiany nazwy szkoły różnie postępują, to jednak ja stoję na stanowisku, że w takiej sytuacji powinno nastąpić opieczętowanie dokumentów szkolnych nową pieczęcią. Zmiana nazwy szkoły z dniem 1 września spowoduje, że dokumentacja szkolna używana w trakcie tego roku szkolnego, np. dzienniki lekcyjne zostaną opatrzona już nową pieczęcią.

Jak już wspominałem w przypadku zmiany nazwy szkoły, używanie nazwy szkoły w dotychczasowym brzmieniu jest niedopuszczalne. Zatem uczniowie, którzy aktualnie uczęszczają do szkoły otrzymają świadectwa promocyjne oraz ukończenia szkoły opatrzone pieczęcią z nową nazwą szkoły.

Ponadto proszę pamiętać, że w przypadku zmiany nazwy szkoły wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole powinni otrzymać od dyrektora szkoły informację o zmianie nazwy szkoły, którą jednocześnie należy dołączyć do akt osobowych. Należy także pamiętać, że w przypadku zmiany nazwy szkoły, poprzez np. dodanie członu "z Oddziałami Integracyjnymi", nie nastąpi zmiana numeru identyfikacyjnego REGON oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Jednak w obu przypadkach należy dokonać aktualizacji danych. Metodologia prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 69, poz. 763 z późn. zm.). Zgodnie z § 6 tego rozporządzenia podmiotom wpisanym do rejestru podmiotów jest nadawany niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. Należy pamiętać, że numer identyfikacyjny REGON pozostaje nie zmieniony w czasie istnienia podmiotu i nie przechodzi na następcę prawnego. Natomiast zmiany cech podmiotu objętych wpisem do rejestru podmiotów nie powodują nadania nowego numeru identyfikacyjnego. Jedynie zmiana szczególnej formy prawnej podmiotu powoduje skreślenie go z rejestru podmiotów oraz ponowny wpis do rejestru podmiotów z nadaniem nowego numeru identyfikacyjnego REGON. Aktualizacja rejestru podmiotów dokonywana jest przez właściwy urząd statystyczny na podstawie składanych przez podmioty wniosków (§ 14). Jak z tego wynika w przypadku zmiany nazwy szkoły nie nastąpi zmiana numeru identyfikacyjnego REGON. Szkoła jest jednak zobowiązana do dokonania we właściwym urzędzie statystycznym aktualizacji danych.

Natomiast odnośnie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), to zasady ewidencji podatników, płatników podatków, a także płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zasady i tryb nadawania numerów identyfikacji podatkowej oraz zasady posługiwania się tymi numerami określa ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej (NIP). Podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw (art. 5 ust. 1). Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (art. 5 ust. 3). Podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 9 ust. 1). Należy pamiętać, że w zależności od okoliczności, do zgłoszenia aktualizacyjnego należy dołączyć uwierzytelnione lub poświadczone urzędowo kopie dokumentów potwierdzających podane informacje. Jak z tego wynika w przypadku zmiany nazwy szkoły nie nastąpi zmiana numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Szkoła jest jednak zobowiązane do dokonania u właściwego naczelnika urzędu skarbowego aktualizacji danych.