Kto ma obowiązek powiadomić szkołę o konkursie na dyrektora tej placówki?


Odpowiedź

Kwestię przekazania informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (placówki) publicznej reguluje § 1 ust. 4-6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
Z ich treści wynika, że informację o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zamieszcza na swojej stronie internetowej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie lub w inny zwyczajowo ustalony sposób, informację o ogłoszeniu konkursu można zamieścić również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kuratorium oświaty właściwego dla siedziby przedszkola, szkoły lub placówki oraz w dzienniku o zasięgu wojewódzkim, w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego - również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tego organu lub w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.
W przepisach prawa oświatowego nie wskazano zatem obowiązku bezpośredniego zawiadamiania szkoły.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów