Zmiany wprowadzi ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) . Według nowych przepisów osoby po raz trzeci przystępujące do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz te, które w poprzednich latach zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu, ale się na nim nie pojawiły, będą musiały wnieść opłatę. Jej stawkę określi rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, którego projekt MEN przekazało do konsultacji społecznych.

Egzaminowanie i ocenianie uczniów - uwaga na przepisy przejściowe>>

Opłata wyniesie ok. 50 zł (1,6 proc. określanego na podstawie Karty Nauczyciela minimalnego wynagroczenia nauczyciela dyplomowanego).
Dowód wpłacenia pieniędzy trzeba będzie dostarczyć do OKE w terminie od 1 stycznia do 7 lutego roku, w którym przeprowadzany będzie egzamin. Rozporządzenie przewiduje także, że możliwe będzie uzyskanie zwolnienia z opłaty - wniosek w tej sprawie absolwent musi złożyć do 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza zdawać egzamin. Sprawę rozpatruję dyrektor OKE, opierając się przede wszystkim na dokumentach potwierdzających wysokość dochodów. Nowe przepisy obowiązywać będą od przyszłego roku szkolnego.

Matura 2015: szkoła decyduje, czy na polskim przyda się komputer>>