Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) dostosowuje prawo oświatowe do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Regulacje dotyczące egzaminowania i oceniania uczniów, które dotychczas określały rozporządzenia, zostają dodane do ustawy. Dodatkowo nowela wprowadzi kilka zmian merytorycznych, jak: nowa procedura unieważniania egzaminów, opłaty za niektóre matury oraz zmiany dotyczące ocen opisowych.
Nowe przepisy znajdą jednak zastosowanie dopiero do egzaminów przeprowadzanych w 2016 r., ponieważ ustawa nowelizująca zawiera przepis przejściowy (art. 24) nakazujący stosowanie dotychczasowych regulacji do egzaminów w roku szkolnym 2015/2016.
Podobnie będzie z ocenianiem uczniów. Przepis przejściowy (art. 23 noweli) stanowi, że w roku szkolnym 2014/2015 szkoły stosują zasady oceniania i klasyfikowania uczniów określone w przepisach wydanych przed wejściem w życie marcowych zmian.

Więcej o zmianach merytorycznych:
Część maturzystów będzie musiała zapłacić za egzamin>>
OKE ostrzeże, zanim unieważni egzamin>>
Ocena opisowa także dla gimnazjalisty>>

Również nowe regulacje dotyczące zajęć finansowanych ze środków unijnych należy interpretować w powiązaniu z przepisami przejściowymi. Do umów zawartych przed wejściem w życie noweli - na mocy art. 13 ustawy nowelizującej - stosowane będą dotychczasowe zasady.
Ustawa wprowadza ponadto zakaz przekazywania szkół gminnym spółkom, ale de facto normy te wejdą w życie dopiero w 2017 r.

Więcej o zmianach merytorycznych:
Koniec z przekazywaniem szkół gminnym spółkom>>
Dyrektor szkoły określi, ile zarobi dodatkowy nauczyciel>>

News imageWięcej na temat marcowych zmian w oświacie w "Dyrektorze Szkoły" nr 3/2015>>