Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wejdzie w życie 31 marca 2015 r., wprowadzi możliwość częstszego wykorzystywania ocen opisowych. Kwestię tę reguluje dodany art. 44i, zgodnie z którym w klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasy-fikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz ocena roczna z zachowania mają – jak dotychczas – formę opisową, natomiast o tym, czy taką też formę będą miały oceny bieżące, przesądzi statut placówki.
Także w klasach wyższych będzie można stosować oceny opisowe – zarówno bieżące, jak i klasyfikacyjne – ale te drugie muszą być wystawiane jednocześnie w formie stopnia.

Hall: tradycyjne stopnie bywają wyrazem bezradności>>

Dyrektorzy szkół, którzy chcą skorzystać z nowych rozwiązań, muszą zadbać o zmianę statutu szkoły i wprowadzenie do niego zapisów pozwalających nauczycielom na wystawianie uczniom ocen w formie opisowej. Należy przy tym pamiętać, że – jak stanowi przepis przej-ściowy (art. 23 noweli) – w roku szkolnym 2014/2015 szkoły stosują zasady oceniania i klasyfikowania uczniów określone w przepisach wydanych przed wejściem w życie marcowych zmian.

Prof. Blikle: tradycyjne stopnie zniechęcają do nauki>>

News imageWięcej na temat marcowych zmian w oświacie w "Dyrektorze Szkoły" nr 3/2015>>