Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) przekaże natomiast uczniowi (słuchaczowi, absolwentowi) lub jego opiekunom – za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszczał – pisemną informację o zamiarze podjęcia takiej decyzji.
Osoba, której pracę zakwestionowano, będzie miała dwa dni robocze na zwrócenie się do dyrektora OKE z wnioskiem o wgląd do dokumentacji, zyska też prawo do zapoznania się z dokumentami oraz do ewentualnego złożenia zastrzeżeń.

Karta Nauczyciela dla pracowników ministerialnych placówek tylko do końca kwietnia>>

Decyzję o unieważnieniu egzaminu dyrektor OKE podejmie w ciągu 14 dni od otrzymania powyższego wniosku lub upływu terminu do jego złożenia. Pisemne rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem przekaże zdającemu lub jego opiekunom. Od decyzji OKE będzie można odwołać się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale zdający wciąż nie będzie mógł wnieść skargi do sądu administracyjnego. Nowe przepisy będą stosowane od przyszłego roku.

Część maturzystów będzie musiała zapłacić za egzamin>>
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej - PRENUMERTA ROCZNADyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej>>