Projekt rozporządzenia przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zaproponowany program wsparcia jest przedłużeniem rozwiązań, które obowiązują od 2014 r. Początkowo rozporządzenia w sprawie pomocy uczniom z rodzin, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych były przyjmowane co roku. W 2019 r. przyjęto rozporządzenie w sprawie trzyletniego programu pomocy. Wygasa ono z końcem 2021 r. Skierowany do uzgodnień projekt dotyczy pomocy w kolejnych trzech latach: 2022 r., 2023 r. i 2024 r.

Czytaj też: Kamera w sklepie nie jest do dyspozycji szkoły>>

Kto może liczyć na wsparcie 

Beneficjentami pomocy finansowej w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne udzielanej zgodnie z projektowanym rozporządzeniem będą dzieci realizujące w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej (czyli z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych, a także uczniów branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych kształcących się w tych szkołach w formie stacjonarnej lub zaocznej), jeżeli ich rodziny poniosły odpowiednio w 2022 r., 2023 r. lub 2024 r. straty w wyniku wystąpienia żywiołu, które stanowiły podstawę do przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

 

Projektowane rozporządzenie przewiduje możliwość udzielania pomocy także dzieciom i uczniom umieszczonym w formach rodzinnej pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Pomoc finansowa dla dzieci i uczniów będzie udzielana w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne. Zasiłek losowy będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla dzieci i uczniów, udzielanym odpowiednio w roku 2022, 2023 i 2024 w wysokości 500 zł albo 1000 zł.

Ile wyniesie zasiłek 

Jednorazowy zasiłek dla dziecka wyniesie 500 zł (jeśli rodzina dostała zasiłek do 3 tys. zł) lub 1000 zł (jeśli rodzina dostała wysiłek powyżej 3 tys. zł).

Drugą formę pomocy stanowią 14-dniowe nieodpłatne wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów, mające charakter pomocy interwencyjnej, świadczone jednorazowo na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia.

- Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego z udziałem psychologa lub terapeuty podczas wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego dla uczniów, którzy w związku z przebytym przeżyciem emocjonalnym i doznanym stresem są narażeni na pojawienie się zaburzeń emocjonalnych, powinno nastąpić jak najszybciej od momentu wystąpienia żywiołu. Interwencja psychologiczna i pedagogiczna po doznanych negatywnych przeżyciach jest niezbędna. W celu przeciwdziałania ich negatywnym skutkom psychologicznym należy stworzyć warunki do wyrównania szans edukacyjnych uczniów - podkreślono w uzasadnieniu.

Wyjazd terapeutyczno-edukacyjny będzie przysługiwać dziecku/uczniowi w przypadku, gdy jego rodzina otrzyma zasiłek powyżej 3 tys. zł.

Wnioski mogą być składane w postaci papierowej jak również być przekazywane w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu "wysokość przyznanego zasiłku celowego w wysokości powyżej 3000 zł, jako podstawa przyznania pomocy w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, zapewnia kwalifikację do wyjazdu uczniom z rodzin, u których stwierdzono znaczące straty w wyniku wystąpienia żywiołu".

W przypadku niewydania decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego przewiduje się możliwość złożenia oświadczenia o poniesionych stratach, które po potwierdzeniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) będzie stanowić podstawę do udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego.

Z budżetu państwa na organizację wyjazdu będzie przeznaczone 1300 zł na ucznia.

Dla kogo zajęcia opiekuńcze

Trzecią formą pomocy, stanowiącą alternatywne rozwiązanie wobec wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, są zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne. Będą przysługiwały uczniom z rodzin, które dostały zasiłek powyżej 3 tys. zł. Ta forma pomocy będzie również przyznawana na wniosek rodziców.

Z budżetu państwa będzie na to przeznaczone 500 zł na ucznia. Dodatkowo zostaną przekazane środki w wysokości 1000 zł na każdą grupę 5 dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach. W przypadku mniejszej liczby dzieci lub uczniów lub też kolejnej grupy uczestników obejmującej mniej niż 5 dzieci lub uczniów, również zostanie przekazane 1000 zł.

Na realizację programu wsparcia w latach 2022-2024 ma być przeznaczone 15 mln zł (po 5 mln zł w każdym roku).

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(PAP/Ret)