W paragrafie określającym katalog czynników, których wpływ na możliwości psychofizyczne ucznia uzasadnia udzielenie mu pomocy-psychologiczno pedagogicznej powinno się, zdaniem rzecznik, uwzględnić także kwestie związane z dyskryminacją - określone w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania - tj. dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Według Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz nowe rozporządzenie powinno stać się instrumentem pozwalającym na szybkie i efektywne zapobieganie sytuacjom związanym z przemocą w szkole, której powodem są ww. czynniki.
"Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom mającym problemy z nauką lub codziennym funkcjonowaniem w środowisku szkolnym w związku ze swoim statusem, będącym ofiarami przemocy i mobbingu, a także sprawcom, ma kluczowe znaczenie dla procesu kształtowania się środowiska szkolnego, jako różnorodnej przestrzeni dla wszystkich uczniów i uczennic" - podkreśla pełnomocnik w opinii do projektu.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA>>

Polecamy: RCL: nowe regulacje ws. pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być niekonstytucyjne