Jak zaznaczył wiceminister Wojciech Konieczny, kluczowym elementem reformy, która jest wprowadzana w systemie opieki zdrowotnej, są zespoły, ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży pierwszego stopnia referencyjnego. Dzięki nim opieka specjalistów jest dopasowana do potrzeb, przyjazna, bliżej środowiska, szkoły i rodziny.

 

Poradnie dla młodzieży. Dwa systemy mają współpracować>>

 

Prawie pięćset zespołów opieki psychologicznej

Konieczny podał, że obecnie na terenie Polski działa 480 zespołów, ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w których pomoc otrzymują osoby, które nie wymagają pomocy psychiatrycznej ani leczenia farmakologicznego, lecz opieki, którą zapewniają psychologowie i psychoterapeuci. Odnosząc się do konieczności zawarcia porozumienia z MEN, wskazał, że "nie da się prowadzić skutecznej promocji zdrowia psychicznego, a także wczesnej interwencji, skutecznej terapii w przypadku pojawiających się zaburzeń, bez współpracy ze specjalistami na co dzień pracującymi z dziećmi - wychowawcami, nauczycielami, a przede wszystkim psychologami szkolnymi".

Sprawdź w LEX: Czy pedagog specjalny w ramach swojego pensum może wykonywać obowiązki pedagoga? > 

Podsekretarz w Ministerstwie Zdrowia poinformował także, iż w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powstały 172 centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – czyli jednostki drugiego poziomu referencyjnego. Zaznaczył, że ze strony MZ finansowanie świadczeń w tym zakresie dla dzieci i młodzieży wzrosło ze 170 mln 513 tys. w 2015 r. do 995 mln 85 tys. zł w 2023 r. Zapowiedział kolejne duże inwestycje w psychiatrię zarówno dzieci, jak i dorosłych. Konieczny zwrócił także uwagę na całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży oraz czat "preferowany często przez młodych ludzi", które są niezbędną częścią systemu zapobiegania samobójstwom. "Ministerstwo w dniu 29 maja tego roku podpisało umowę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (…) na zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym przez dostęp do konsultacji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych" – zaznaczył dodając, że na to działanie przeznaczone zostało 17,5 mln zł złotych na lata 2024-25.

Sprawdź w LEX: Czy gmina ma obowiązek dowozu ucznia na zajęcia terapeutyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznej? >

Z kolei Izabela Ziętka, podsekretarz stanu w MEN, wskazała, że "dziecko lub uczeń mogą być albo powinni być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną wtedy, kiedy tego potrzebują, a nie wtedy, kiedy mają dokument poradni". Jej zdaniem "udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest istotną częścią pracy każdego nauczyciela". Ziętka wskazała, że taka pomoc jest udzielana również w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; obecnie jest 579 poradni publicznych i 665 niepublicznych, 25 poradni publicznych specjalistycznych oraz 40 poradni niepublicznych specjalistycznych, co łącznie daje 1309 placówek. - W okresie kilku ostatnich lat liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wzrosła o ponad 27 proc." - zaznaczyła. Dodała, że w 2024 r. łączna kwota subwencji na realizację wsparcia wynikającego z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi ok. 20 mld zł "i ta kwota wsparcia z tytułu pomocy psychologiczno-pedagogicznej rośnie.  (ms/PAP)

Sprawdź w LEX: Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne? >