Czy należy to zrobić w formie pisemnej? Tak, gdyż określenie wynagrodzenia stanowi jeden ze składników dotyczących warunków zatrudnienia, a ich zmiana powinna nastąpić w formie pisemnej.

Jednak przywołany przepis nie określa negatywnych konsekwencji zaniechania tego obowiązku, gdyż został on nałożony dla celów dowodowych (ad probationem). W wyroku z 27.07.2011 r., II PK 29/11, LEX nr 1044009, Sąd Najwyższy stwierdził, że przewidziana w art. 29 § 4 k.p. forma pisemna dla zmiany warunków umowy o pracę nie ma innego rygoru poza dowodowym, a niezachowanie tej formy nie powoduje bezskuteczności (nieważności) dokonanej zmiany.

W praktyce oznacza to, że niepoinformowanie przez dyrektora szkoły o podwyżce nie wpłynie na prawo nauczyciela do jej uzyskania. Wręczenie informacji o zmianie wynagrodzenia jest jednak uzasadnione – zarówno w związku z art. 29 § 4 k.p., jak i z punktu widzenia transparentności prowadzonej dokumentacji kadrowej i finansowej.

Pamiętajmy też, że zmiana wynagrodzenia zasadniczego w wielu przypadkach pociąga za sobą automatyczną zmianę innych składników nauczycielskiej pensji, choćby dodatku za wysługę lat czy też stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową lub godzinę doraźnego zastępstwa.

Pisemną informację o zmianie wynagrodzenia należy doręczyć nauczycielowi w terminie umożliwiającym dokonanie obliczenia pensji z uwzględnieniem nowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciel powinien potwierdzić pisemnie fakt otrzymania informacji. Jego podpis jest również wyrażeniem zgody na proponowaną podwyżkę, bo ma prawo jej nie przyjąć.

Informacja o zmianie wynagrodzenia powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Ten podpisany przez nauczyciela należy umieścić w teczce akt osobowych nauczyciela (w części B). Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. f rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 894) akta osobowe pracownika powinny zawierać oświadczenie dotyczące zmiany warunków umowy o pracę.

Następnie informację o podwyżce dla poszczególnych nauczycieli należy przekazać komórce zajmującej się sporządzaniem list płac pracowników. Wskazane jest, aby zrobić to w terminie umożliwiającym sporządzenie list płac nauczycieli z uwzględnieniem zmienionych stawek wynagrodzenia i jego wypłatę na dzień 2.04.2018 r. (z uwagi na fakt, że 1.04.2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy – art. 39 ust. 3 KN).

Jeżeli w danej JST funkcjonuje wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek oświatowych, informacja o zmianie wynagrodzenia powinna znaleźć się w tej jednostce celem dokonania odpowiednich wyliczeń.

Dyrektor Szkoły Więcej na ten temat w "Dyrektorze Szkoły" 
nr 03/2018>>