PESEL ucznia znajdzie się w legitymacji szkolnej
Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) zmienia m.in. druki legitymacji szkolnych wprowadzając obowiązek wpisywania do nich numeru PESEL ucznia. Ma to ułatwić korzystanie z opieki medycznej (system eWUŚ wyszukuje osobę właśnie po numerze PESEL).
Druki świadectw i zaświadczeń dostosowano do zmian w zasadach przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, a uczniom, którzy realizowali kształcenie na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej umożliwiono uzyskanie świadectwa bez adnotacji na ten temat.
Dzięki przepisom przejściowym szkoły nie muszą od razu zmieniać wydanych dokumentów - stare legitymacje wydane uczniom zachowują ważność, a dotychczasowe druki można wykorzystywać jeszcze w roku szkolnym 2015/2016. Większość przepisów rozporządzenia wejdzie w życie 23 stycznia 2015 r.

Uciążliwe obowiązki dla szkół - PESEL na legitymacjach trzeba będzie dopisać ręcznie>>

 

Zmiana szkoły na nowych zasadach
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U. z 2015 r. poz. 24).
Poprzedni akt prawny regulujący tę materię utracił moc w styczniu 2014 r. W rozporządzeniu uwzględniono przypadki zmiany szkoły ogólnokształcącej na zawodową.
Uregulowano także zasady przyjmowania do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego ucznia przechodzącego ze szkoły artystycznej, umożliwiając m.in. przyjęcie do klasy programowo wyższej w szkole ogólnokształcącej ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotów artystycznych. Rozporządzenie obowiązuje od 16 stycznia 2014 r.

Od 2015 r. zmiany w ochronie danych osobowych - rejestracja bazy nie zawsze konieczna>>

Dostęp do bazy 20 tys. pytań i odpowiedzi oraz bieżących informacji i komentarzy zapewnia program Prawo Oświatowego. Zamów>>