Administrator bezpieczeństwa zadba o ochronę zbioru
Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zmieni ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1182).
Po zmianach podmiot, który powoła administratora bezpieczeństwa informacji (d. ABI), nie będzie musiał zgłaszać zbioru danych do rejestracji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Warunkiem jest, by nie przetwarzał danych szczególnie chronionych. Podmiot, który powoła ABI, zobligowany będzie w ciągu 30 dni poinformować o tym fakcie GIODO prowadzącego rejestr administratorów.
Celem noweli jest ułatwienie życia przedsiębiorcom oraz innym jednostkom, których działalność wymaga przetwarzania danych osobowych. Ustawodawca wyszedł z założenia, że powołanie ABI w wystarczającym stopniu zagwarantuje bezpieczeństwo zbiorów.

Od nowego roku zmiany w administrowaniu danymi osobowymi w szkole>>

Administrator odpowie przed GIODO
Administrator bezpieczeństwa danych zyska nowe kompetencje - będzie odpowiadał za prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych w jednostce, dokonywał audytu oraz dbał o przestrzeganie procedur.  O każdym uchybieniu informował będzie GIODO, ten ostatni zyska natomiast możliwość zlecenia administratorowi kontroli zastępczej, wskazując jej zakres i termin.
Szczegółowe warunki zgłaszania administratora bezpieczeństwa informacji określi rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji. Zgłoszenie będzie musiało m.in. potwierdzać, że ABI spełnia wszystkie ustawowe wymogi: ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany za umyślne przestępstwo, posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych oraz podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki lub administratorowi danych.


  Zachęcamy do zgłoszenia udziału>>