Rozporządzenie wprowadzające nowe druki szkolne może naruszać ustawę zasadniczą - informuje "Rzeczpospolita". Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych wpisywanie numeru PESEL do legitymacji szkolnej wykracza poza cel jej wystawienia, jakim jest potwierdzenie, że uczeń uczęszcza do danej szkoły.
– Do tej pory cele te osiągano poprzez zamieszczanie informacji o uczniu obejmujących jego imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania oraz oznaczenie szkoły, do której uczęszcza – zauważył w wystąpieniu Andrzej Lewiński, p.o. GIODO.

PESEL w legitymacji szkolnej - nowe przepisy już obowiązują>>

Zmieniając przepisy, MEN chciał, by legitymacje można było wykorzystywać jako dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
– To nowy cel. Powinien zostać wskazany w przepisach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej, a nie w uzasadnieniu do rozporządzenia ministra edukacji – komentuje zastępca GIODO i dodaje, że takie potwierdzenie jest zbędne, ponieważ prawo gwarantuje opiekę zdrowotną wszystkim dzieciom.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 23 stycznia 2015 r.

Do lekarza z legitymacją szkolną>>