Rząd złożył autopoprawkę do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wskazuje ona katalog podmiotów objętych mechanizmem przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Ustawa ta wprowadziła szczególne uprawnienie Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej. Chodzi o sytuację, w której wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej będzie wzrost deficytu budżetu państwa lub długu publicznego. Rada Ministrów może wtedy nałożyć obowiązek ograniczenia zatrudnienia albo wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy, np. dotyczących poziomu wynagrodzenia.

Wyłączone podmioty państwowe

Zgodnie z autopoprawką katalog podmiotów obejmie poza administracją rządową również agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ministerstwo Rozwoju w informacji przesłanej do PAP wyjaśnia, że oznacza to, że poza zakresem projektowanej regulacji będą pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i uczelnie publiczne.