Czy uczeń pełnoletni może samodzielnie usprawiedliwiać nieobecności w szkole? Jakie stosować wobec niego przepisy? Rodzice stwierdzili, że ich władza rodzicielska skończyła się i dziecko decyduje samo o sobie. Jakie przepisy stosować wobec tego pełnoletniego ucznia zważywszy na to, że opuszcza dużo lekcji?

Odpowiedź

Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych przestrzegając przepisów obowiązujących w szkole w tym zakresie. Szczegółowe unormowania, określające tryb i procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole, w tym usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych, powinny znaleźć się w zapisach statutu szkoły.

Zgodnie z zapisem art. 99 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe statut szkoły powinien zawierać obowiązki ucznia w zakresie usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie.

Uczeń pełnoletni może złożyć oświadczenie o przyczynach nieobecności na zajęciach szkolnych. 

Oświadczenie ucznia podlega ocenie nauczyciela co do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Oceny takiej nauczyciel dokonuje zgodnie ze statutem szkoły, w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji ucznia (MEN - orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/191C8A08).

Generalnie usprawiedliwianie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych występuje w przypadku choroby, konieczność stawiennictwa, sytuacjach nagłych oraz z ważnych przyczyny losowych.