W 2012 r. samorządy podjęły uchwały o zamiarze likwidacji 727 takich szkół. Dane opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zostały zebrane przez kuratorów i pokazują stan na 18 lutego 2013 r.; może się on jeszcze zmienić.
Wśród 185 szkół, w których są uczniowie, a które chcą zlikwidować w tym roku samorządy, jest 120 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 40 szkół ponadgimnazjalnych. Samorządy podjęły też uchwały o zamiarze likwidacji 44 szkół z zerową liczbą uczniów, czyli placówek, w których nie odbywają się już żadne zajęcia (w tym jest 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 36 szkół ponadgimnazjalnych). Dla porównania rok temu(do końca lutego) uchwał dotyczących likwidacji takich placówek było 292. Pozostałe przypadki dotyczą jedynie „teoretycznej" likwidacji, gdyż w budynku nadal będzie prowadzone nauczanie.
W 12 placówkach (11 szkół podstawowych i jedno gimnazjum) w miejscu likwidowanej szkoły prowadzonej przez samorząd, ma zacząć działać szkoła prowadzona przez inny podmiot, np. stowarzyszenie. 21 szkół podstawowych przekształconych zostanie w filie. Cztery likwidowane szkoły zostaną wyłączone z zespołów szkół. Cztery szkoły zostaną zlikwidowane i następnie przekształcone w liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Obecny rok jest kolejnym rokiem zamykania szkół ze względu na zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 2011 r. licea profilowane przestaną w ogóle istnieć do 1 września 2014 r.
Od września 2012 r. trwa systematyczne ich wygaszanie, czyli nie przeprowadza się naboru do pierwszych klas. Na mocy ustawy likwidowane są też licea uzupełniające i technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych. I tak - jak podało MEN - samorządy podjęły uchwały intencyjne dotyczące 19 szkół, które zostaną wygaszanie w 2014 lub 2015 roku oraz o likwidacji 44.
"W porównaniu z ubiegłym rokiem, do tej pory podjętych zostało mniej uchwał o zamiarze likwidacji szkół. To wskazuje na to, że znaczna część samorządów ma już stabilną sieć szkół. Warto też podkreślić, że uchwały intencyjne nie oznaczają jeszcze, że szkoła będzie zlikwidowana. Wielu samorządowców ostatecznie z takiego zamiaru się wycofuje" - skomentowała dane rzeczniczka prasowa MEN Paulina Klimek.
Tendencje te potwierdzają dane zabrane przez PAP w poszczególnych województwach. Wśród głównych przyczyn likwidacji szkół samorządowcy wymieniają: brak naboru, niż demograficzny i reformę szkolnictwa zawodowego.
Kuratorium oświaty w Warszawie podało, że do 22 lutego samorządy podjęły 101 uchwał intencyjnych, w tym zamiar likwidacji szkół z przyczyn ekonomicznych dotyczy 32 szkół i placówek (z tej samej przyczyny w ubiegłym roku samorządy podjęły 136 uchwał o zamiarze likwidacji; w przypadku 40 proc. z nich nie podjęto jednak uchwał ostatecznych). 19 uchwały o zamiarze likwidacji dotyczy szkół, w których nie ma już w ogóle uczniów, 46 - szkół, które muszą zostać zlikwidowane ze względu na zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, 4 - szkół, które zostaną przekształcone w filie. @page_break@

Na Podkarpaciu - według danych kuratorium oświaty w Rzeszowie - do likwidacji w 2013 roku przewidzianych jest łącznie 65 szkół. Wśród nich najwięcej jest techników uzupełniających 12 i szkół podstawowych 10. Samorządy planują zlikwidować także dwa licea ogólnokształcące, osiem liceów profilowanych, dwa licea uzupełniające, jedno przedszkole, dwa gimnazja, jedno technikum.
Obok szkół przewidzianych do likwidacji są także placówki, które zostaną przekazane innym podmiotom. W regionie takich szkół – według obecnych danych kuratorium - jest 18, w tym: trzy gimnazja, dwa przedszkola, 11 podstawówek i jeden zespół szkół. W woj. opolskim samorządy podjęły uchwały o zamiarze likwidacji 35 placówek. Jak podała rzecznik kuratorium Teodozja Świderska większość z tych placówek – 27 - to szkoły ponadgimnazjalne zamykane lub wygaszane w związku ze zmianami w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
Wśród szkół przeznaczonych do likwidacji są też cztery gimnazja oraz trzy szkoły podstawowe. Według danych kuratorium oświaty w Gdańsku, w tym roku w województwie pomorskim samorządy zaplanowały w związku ze zmianami w strukturze szkolnictwa zlikwidować lub wygasić 23 szkoły, a z przyczyn ekonomicznych - 15 szkół (są to szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i technika). 
W woj. śląskim samorządy chcą zlikwidować 65 szkół i trzy przedszkola. Wśród nich znalazło się m.in. 15 liceów profilowanych, 13 techników uzupełniających oraz 11 szkół podstawowych, dwa gimnazja, cztery technika i trzy zasadnicze szkoły zawodowe. W woj. świętokrzyskim samorządy chcą zlikwidować 14 szkół - połowa z nich licea profilowane i szkoły uzupełniające.
W woj. kujawsko-pomorskim samorządy chcą zlikwidować około 30 placówek, głównie szkół podstawowych i gimnazjów. 
Kurator oświaty Anna Łukaszewska podkreśliła, że gimnazja są zamykane przede wszystkim z powodu braku naboru, a podstawówki - wskutek zbyt małej liczby dzieci. W niektórych miejscowościach plany samorządowców napotykają opór mieszkańców. Krakowscy radni - po protestach rodziców, uczniów i nauczycieli – zgodzili się na likwidację tylko dwóch szkół z dziewięciu wytypowanych przez władze miasta. W minioną sobotę w Zielonej Górze odbył się marsz przeciwko planom likwidacji Zespołu Szkół Technicznych. Protest wzbudziła też zapowiedź starostwa powiatowego w Ełku utworzenia do 2015 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na bazie trzech istniejących obecnie placówek oświatowych. Uczniowie i nauczyciele jednej z nich - Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - zorganizowali pikiety. W Łodzi najwięcej emocji wzbudziła zapowiedź wygaszania do sierpnia 2015 r. Liceum nr XXIII im. ks. prof. Józefa Tischnera. W jego obronie z listem otwartym do przewodniczącego Rady Miejskiej wystąpił brat patrona szkoły - Kazimierz Tischner. (PAP)

Polecamy: Terminy w procesie likwidacji szkoły muszą być zachowane 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów poświęconych likwidacji placówek oświatowych: ABC likwidacji szkółABC zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz ABC zmian w kształceniu zawodowym. Kwestie kadrowe będą także tematem II Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>