Ustawa o systemie oświaty (dalej także jako u.s.o.) określa zasady i tryb postępowania prowadzącego do likwidacji szkoły. Przy czym zakreślone przez ustawodawcę ramy czasowe postępowania, pełnią bardzo istotną rolę w procesie likwidacji. Zgodnie z ustawą kompetencje w zakresie likwidacji placówki oświatowej spoczywają na organie prowadzącym szkołę.
Organem prowadzącym w rozumieniu ustawy o systemie oświaty jest minister, jednostka samorządu terytorialnego albo inne osoby fizyczne lub prawne ( art. 3 pkt 5 u.s.o. ).
Zgodnie z art. 5 c pkt 1 u.s.o. , w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego, w tym wdrożenie i przeprowadzenie procedury likwidacji placówki oświatowej, wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu bądź sejmik województwa. Zatem w odniesieniu do szkół prowadzonych przez gminę, podmiotem uprawnionym do ich likwidacji jest wyłącznie organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>

Polecamy: Brak skutecznego zawiadomienia o likwidacji szkoły pozwala na podważenie uchwały

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów poświęconych likwidacji placówek oświatowych: ABC likwidacji szkółABC zatrudniania i zwalniania nauczycielioraz ABC zmian w kształceniu zawodowym.