Już 29 listopada 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące szkolne BHP. Zmiany nie będą jednak tak daleko idące, jak początkowo zakładano - zrezygnowano m.in. z pomysłu, by trudniejsze lekcje były tylko rano.

 

Polski i historia także po południu>>

 

Obowiązkowe kursy pierwszej pomocy

MEN chce, by szkolenie z pierwszej pomocy przechodzili wszyscy pracownicy szkoły. Dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących laboratoria i zajęcia wychowania fizycznego. Według resortu edukacji taka zmiana zwiększy bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole. Pracowników niebędących nauczycielami szkoła musi przeszkolić do  1 marca 2019 r.

 

 


 

Bardziej restrykcyjne będą także przepisy dotyczące grupowych wyjść ze szkoły – wszystkie takie wydarzenia będą musiały zostać zapisane w rejestrze, specjalnie stworzonym w tym celu.  Dokument zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.

 

 

Łagodniejsze przepisy o planie zajęć

Początkowa wersja przepisu zakładała, że w planie zajęć lekcje wymagające intensywnego wysiłku umysłowego nie będą organizowane po szóstej godzinie lekcyjnej. Podczas konsultacji społecznych zwrócono jednak uwagę, że taki przepis byłby mało precyzyjny, bo nie wiadomo, o jakie lekcje w ogóle chodzi. Nie do końca umiało to sprecyzować ministerstwo edukacji, tłumaczyło, że chodzi przede wszystkim o przedmioty ścisłe: matematykę, chemię, fizykę.

 

- W przypadku przedmiotów humanistycznych nauczyciel może zastosować szerszy wachlarz metod i narzędzi, które doprowadzą do skutecznego opanowania przez ucznia nowych treści. Stąd wydaje się, że interpretacja o dopuszczalności prowadzenia lekcji z przedmiotów humanistycznych po 6 godzinie lekcyjnej mogłaby być uzasadniona - wyjaśniała serwisowi Prawo.pl Justyna Sadlak z biura prasowego MEN

 

Ostatecznie według nowych przepisów, plan lekcji powinien uwzględniać:

  1. równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
  2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
  3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

 

Długość przerw konsultowana z rodzicami

Dodano przepis nakazujący dyrektorowi zapewnienie uczniom w szkole lub placówce miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Zmienią się także przepisy dotyczące przerw międzylekcyjnych - ustalając ich długość, dyrektor zasięgnie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

 

Sprawdź również książkę: Oświata jako zadanie publiczne >>


 

Początkowo rozporządzenie miało określać minimalną długość przerwy - miało być to co najmniej dziesięć minut. Podczas konsultacji społecznych podkreślono jednak, że wydłuży to czas pracy nauczycieli oraz brak czasu wolnego uczniów.