Dyrektor branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i centrum kształcenia zawodowego, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni, podczas gdy dyrektor technikum może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 10 dni.

Czytaj:​ Minister edukacji rozważy zmiany w organizacji roku szkolnego>>

Jak poinformowano, do Ministra Edukacji i Nauki napływają postulaty dotyczące ujednolicenia do 10 dni wymiaru dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Rozwiązanie to powinno przyczynić się m.in. do usprawnienia przeprowadzania egzaminów zawodowych, szczególnie w przypadku szkół i placówek funkcjonujących w zespołach.