Czy organizacja roku szkolnego dotyczy szkół niepublicznych?
Szkoła niepubliczna, tworząc kalendarz roku szkolnego, powinna skorzystać z zapisów rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.
Organizację roku szkolnego określa rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432). Zapisy rozporządzenia dotyczą szkół publicznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoła i placówka może być szkołą lub placówką niepubliczną lub publiczną.

Szkoły niepubliczne działające w ramach systemu oświaty muszą zapewnić kompatybilność funkcjonowania z działalnością innych placówek i szkół.
Szczególnie dotyczy to placówek niepublicznych, które uzyskały uprawnienia szkół publicznych. Warunkiem uzyskania uprawnień w myśl art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty jest:

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe,
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną albo niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej jak stanowi art. 8 wyżej cytowanej ustawy o systemie oświaty. W sytuacji niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych jest to warunek obligatoryjny.

Szkoły niepubliczne muszą zapewnić uczniom w odpowiednich terminach kontynuowanie dalszej nauki, otrzymywanie świadectw i dyplomów, zdawanie egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, realizowanie zajęć edukacyjnych w określonych wymiarach itp.

Obliguje to placówki do zastosowania zasad organizacji roku szkolnego obowiązującego w oświacie publicznej. W podstawowym dokumencie regulującym działalność szkoły, jakim jest statut powinny znaleźć się w zapisy dotyczące organizacji pracy szkoły. Zapisy dotyczące czasu rozpoczynania i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw i ferii powinny być sporządzone na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.