Od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie nie będą już pisali sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej. Według resortu oświaty test był zbędny, ponieważ gimnazja i tak - co do zasady - nie biorą go pod uwagę przy rekrutacji. Poziom zdobytych w podstawówce umiejętności pomogą ocenić testy diagnostyczne, które od 2017/2018 roku przygotowywać będzie Centralna Komisja Egzaminacyjna - ich wyniki wykorzystywane będą także przy ocenie Edukacyjnej Wartości Dodanej.
Od roku 2017 maturzyści zyskają możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, składającego się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie nauki.
Ustawa jest też kolejną nowelą, która wzmacnia uprawnienia kuratorów oświaty - po zmianach będą oni opiniować arkusze organizacyjne szkół. Zmieni się też skład komisji wybierających dyrektora szkoły, znajdzie się w nich większa liczba przedstawicieli kuratoriów, rady pedagogicznej i rodziców.
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010) obowiązuje od 1 września 2016 r.