Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego określił typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne. W nowym roku szkolnym są to:
- szkoły muzyczne:
a)  ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, w których w ostatnim
roku nauki przeprowadza się sprawdzian, dające wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz pod-
stawy wykształcenia muzycznego,
b)  ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, w których w klasie III
przeprowadza  się  egzamin  gimnazjalny,  dające  wykształcenie  ogólne  w zakresie  gimnazjum  i liceum  ogólno-
kształcącego,  umożliwiające  uzyskanie  dyplomu  potwierdzającego  kwalifikacje  w zawodzie  muzyk  po  zdaniu
egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
- szkoły plastyczne:
a)  ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, w których w klasie III przeprowadza się egzamin gimnazjalny, dające wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
b)  licea plastyczne – szkoły o czteroletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogól-
nokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu
egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
-  szkoły baletowe – ogólnokształcące szkoły baletowe o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, w których w klasie III przeprowadza  się  sprawdzian,  a w klasie  VI – egzamin  gimnazjalny, dające  wykształcenie ogólne  w zakresie  klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie  świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego.

IV Europejska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty