W związku ze zmianami organizacyjnymi 9 maja nauczyciel otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN. Okazało się, że aby otrzymać emeryturę na starych zasadach, musi rozwiązać stosunek pracy przed 8 lipca (wówczas osiąga wiek uprawniający go do przejścia na nowych zasadach, co w przeliczeniu świadczenia jest dla niego niekorzystne). Nauczyciel chce na swój wniosek odejść na emeryturę przed 8 lipca i oczekuje od dyrektora wypłacenia odprawy z art. 20 KN, odprawy emerytalnej i odszkodowania za skrócenie czasu wypowiedzenia.
Czy dyrektor może skrócić czas wypowiedzenia na wniosek nauczyciela?
Czy w lipcu powinien wypłacić odprawę z art. 20 KN?

Jeśli nauczyciel wnioskuje o skrócenie okresu wypowiedzenia, to dyrektor szkoły może mu skrócić ten okres. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy wypłacana jest w ostatnim dniu zatrudnienia nauczyciela.

Uzasadnienie
W myśl art. 20 KN dyrektor szkoły w razie:
1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny.
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe po uprzednim wręczeniu nauczycielowi wypowiedzenia. Przy czym KN nie reguluje przypadków możliwości porozumienia stron w zakresie skrócenia okresu wypowiedzenia – tak jak to określa w art. 36 i art. 361 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Jeśli nauczyciel wnioskuje o skrócenie okresu wypowiedzenia, to dyrektor szkoły może mu skrócić ten okres. W takim wypadku nauczycielowi również przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, która jest wypłacana w ostatnim dniu zatrudnienia.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów