Coraz więcej szkół przystępuje do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). To publiczna sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest NASK. Szkoła może korzystać z bezpłatnego dostępu do łącza o przepustowości minimum 100 Mb/s.

 

Zagórski: Szkoły wkrótce z szybkim internetem i narzędziami do blokowania szkodliwych treści>>

 

Nauczyciele lepiej przygotowani

Posłowie zapytali MEN o działania związane z realizacją programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Interpelacja nr 1338).  MEN wyjaśnia, że wspólnym przedsięwzięciem MEN, MC i NASK-PIB jest także dostarczenie szkołom 800 mobilnych pracowni komputerowych, składających się 16 laptopów, szafy mobilnej i punktu dostępu do internetu OSE. Obecnie trwają też dwa konkursy skierowane do szkół i nauczycieli związane ze sztuczną Inteligencją oraz z lekturami szkolnymi.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do zostawiania po lekcjach dwa razy w tygodniu z uczniem mniej zdolnym? >

Do zmian lepiej przygotowani mają też być nauczyciele. MEN wyjaśnia, że od  1 października 2019 r. programy studiów podyplomowych, w ramach których realizowane jest kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela informatyki będą musiały zapewnić (uwzględniając dotychczasowe przygotowanie słuchacza uzyskane w trakcie studiów I i II stopnia) osiągnięcie takich samych efektów kształcenia jak program studiów I i II stopnia.

Sprawdź w LEX: Czy w dzienniku papierowym wszystko należy uzupełniać ręcznie? >

 

 

- Budowanie kompetencji cyfrowych nauczycieli odbywa się również przez różnego rodzaju formy doskonalenia oraz tworzenie dalszych materiałów metodycznych i dydaktycznych. Umożliwia to praktyczne stosowanie TIK podczas pracy z uczniem w trakcie zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów. Szkolenia z zakresu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyberbezpieczeństwa prowadzone są m.in. przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Na stronie internetowej ośrodka znajdują się także bezpłatne poradniki, publikacje oraz scenariusze lekcji do wykorzystania przez nauczycieli - tłumaczy MEN.

Sprawdź w LEX: Jak należy odnotować, że uczeń napisał sprawdzian i otrzymał ocenę niedostateczną, a następnie poprawił go na taką samą ocenę?  >

 

Niekoniecznie pomocne

- Problem nauczania informatyki w polskich szkołach ma złożony charakter, na który składa się przede wszystkim brak wykwalifikowanych kadr, niedostępność wartościowych materiałów edukacyjnych w języku polskim, niedostosowanie podstawy programowania do polskich realiów oraz brak finansowania inicjatyw tworzenia materiałów edukacyjnych i platform edukacyjnych dla szkół i nauczycieli z obszaru informatyki - mówiła Prawo.pl Hanna Markiewicz z Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Tłumaczy, że od 2017 roku Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej prowadzi projekty pod nazwą „Kod do przyszłości”, których idea wyrosła na gruncie silnej potrzeby zmian w obszarze nauki programowania w Polsce.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor ma narzędzia ograniczające zatrudnienie nauczyciela w innej szkole? >

- Z naszego doświadczenia wynika, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - zwłaszcza w niedofinansowanych regionach kraju - są sparaliżowani myślą o prowadzeniu zajęć z programowania, co poparte jest niskim poziomem aktywności cyfrowej i brakiem elementarnej wiedzy z zakresu informatyki - tłumaczyła.