O terminie rozprawy należy poinformować kadry oraz zastępcę dyrektora lub inne osoby, tak aby zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności w szkole. Przepisy nie stanowią o obowiązku informowania organu prowadzącego o sprawie sądowej, ponieważ to szkoła, a nie organ, jest pracodawcą, niemniej ze względu na powiązania organizacyjne i finansowe uważam, że warto powiadomić organ prowadzący – w razie przegranej sprawy sądowej konieczność realizowania wyroku, więc zapłaty odszkodowania oraz kosztów postępowania, w tym kosztów sądowych powoda, będzie obowiązkiem szkoły, finansowanej przez organ prowadzący. Przed rozprawą sąd pracy doręcza dyrektorowi szkoły pozew pracownika, czyli odwołanie od wypowiedzenia. Od daty doręczenia płynie wyznaczony przez sąd termin na wysłanie do sądu pracy odpowiedzi na pozew, nie krótszy niż dwa tygodnie – art. 207 § 2 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – dalej k.p.c. Odpowiedź na pozew jest istotnym dokumentem, ponieważ to w nim dyrektor szkoły może odnieść się do zarzutów pracownika i podać własne kontrargumenty popierające przyczyny wskazane w wypowiedzeniu jako uzasadnienie rozwiązania umowy. Jeżeli dyrektor szkoły nie zgadza się z twierdzeniami pracownika, musi opisać w odpowiedzi na pozew, dlaczego się nie zgadza z tym, co napisano w pozwie, i wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodem w sądzie może być dokument, pismo, notatka służbowa, zeznania świadków oraz samego pracownika lub dyrektora szkoły. Wskazując świadków, należy podać ich imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, tak aby sąd mógł im doręczyć wezwanie na rozprawę. Trzeba wiedzieć, że pozew (odwołanie złożone w sądzie przez pracownika) oraz odpowiedź pracodawcy na pozew są ważnymi dokumentami procesowymi, które w połączeniu z innymi dowodami (np. zeznaniami świadków, przesłuchaniem stron, opiniami biegłych, dokumentami itp.) stanowić będą podstawę rozstrzygnięcia sprawy przez sąd pracy. Sąd bowiem zawsze orzeka na podstawie materiałów zgromadzonych w toku postępowania sądowego. Jeżeli sąd określa termin na wykonanie czynności, np. na wniesienie odpowiedzi na pozew, należy tę czynność wykonać w wyznaczonym przez sąd terminie. Dokonanie czynności w terminie sąd będzie ustalał, sprawdzając datę nadania pisma na poczcie, a jeżeli pismo nie było wysłane pocztą – na podstawie pieczęci wpływu do sądu (tzw. prezentata). Skutki niewykonania czynności nakazanej przez sąd w określonym terminie są zależne od rygoru (czyli konsekwencji niewykonania czynności) określonego przez sąd. Może zdarzyć się, że twierdzenia i dowody stron zgłoszone zbyt późno nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu sprawy. Ponadto jeżeli strona bez usprawiedliwionych powodów nie wykona w toku postępowania postanowień lub zarządzeń, sąd może skazać ją na grzywnę (do 5000 zł) i odmówić przyznania kosztów (art. 475 w zw. z art. 163 § 1 k.p.c.).

Jest to fragment artykułu Iwony Kobus - "Dyrektor szkoły w sądzie pracy", opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 5/2013>>

Polecamy: Nauczyciel ma siedem dni na odwołanie się od wypowiedzenia