Decyzję w tej sprawię podjął we wtorek Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego.
"Celem wniosku jest stwierdzenie nieważności norm ustawowych (art. 5 ust. 5g i art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty) w związku z naruszeniem zasad konstytucyjnych i tym samym uniemożliwienie podmiotom prywatnym zakładania, przejmowania i prowadzenia szkół publicznych, zaś jednostkom samorządu terytorialnego wyzbywania się obowiązku prowadzenia szkół publicznych" - podkreślają związkowcy w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.
Związek Nauczycielstwa Polskiego od dawna walczy z praktykami polegającymi na przekazywaniu przez gminy zadań związanych z prowadzeniem szkół. Według ZNP obniża to jakość oświaty i narusza prawo do równego dostępu do usług edukacyjnych.
"Niespójny charakter szkolnictwa publicznego przyjętego w obecnie obowiązującym systemie oświaty, polegający na możliwości prowadzenia szkół publicznych przez podmioty prywatne, prowadzi do fundamentalnych problemów w zakresie ustalenia zakresu odpowiedzialności państwa za dostęp do oświaty publicznej, jak i do trudności w egzekwowaniu realizacji konstytucyjnego prawa do nauki w szkole publicznej." - podkreślają związkowcy we wniosku do TK i dodają, że dokonanie przez Trybunał wykładni pojęcia oświata publiczna będzie kluczowe dla dalszego funkcjonowania systemu oświaty.

Polecamy: RPO: przekazywanie szkół spółkom obniża jakość oświaty