Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ustanowiła Polską Ramę Kwalifikacji (PRK). Wyróżnia się 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie rozporządzenie dostosowujące przepisy wykonawcze do wymogów ZSK - określi wzory dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji oraz umieszczania znaków graficznych Polskiej Ramy Kwalifikacji.
W przypadku świadectw czeladniczych potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK przyjęto możliwość wydawania świadectwa czeladniczego zawierającego znak graficzny dla kwalifikacji pełnej  i cząstkowej.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów