Zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która w tej części obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Regulacje umożliwiały przenoszenie pedagogów do szkół, które borykały się z problemami kadrowymi.

Przeniesenia mógł dokonać organ prowadzący szkołę (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa), organ prowadzący szkołę wyznaczał nauczyciela do przeniesienia, biorąc pod uwagę potrzeby prowadzonych przez siebie szkół.

Od 1 stycznia 2018 roku trudniej o urlop dla poratowania zdrowia>>
Mogły to być placówki w tej samej lub innej miejscowości - maksymalny okres przeniesienia wynosił nie dłuższej niż 3 lata, a nauczycielowi gwarantowano prawo powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Przeniesionemu nauczycielowi przysługiwał czterodniowy tydzień pracy, dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego oraz zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia.

 

Według resortu edukacji przepis utracił swój cel - nie występują trudności z zapewnieniem w szkołach obsady na stanowiskach nauczycieli, dlatego nie ma potrzeby przenoszenia pedagogów bez ich zgody.

Oddelegowani do innej szkoły nauczyciele zachowują dotychczasowe uprawnienia. Ustawodawca pozostawił w Karcie regulacje umożliwiające przeniesienie pedagoga na jego prośbę lub za jego zgodą.

Zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzane ustawą o finansowaniu zadań oświatowych>>