Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zaostrzy przepisy dotyczące nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia. Według resortu edukacji pedagodzy nadużywali swoich uprawnień w tym zakresie.

Zmiany postulowali również samorządowcy, którzy pokrywają zarówno koszty wynagradzania nauczycieli korzystających z prawa do urlopu, jak i osób, które ich zastępowały - roczny koszt wynosił ok. 700 mln zł.

Dłuższa przerwa pozbawi prawa do urlopu
Po nowelizacji z urlopu dla poratowania zdrowia skorzystać będzie mógł nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nie oznacza to, że każda przerwa w pracy pozbawi prawa do urlopu. Karta Nauczyciela określa (art. 73 ust. 1a), że z uprawnienie przysługuje pedagogowi, który podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

.....................................................................................................................................................
W praktyce oznacza to, że urlop dla poratowania zdrowia otrzyma pedagog, który:
- pracował 7 lat bez przerwy przekraczającej trzy miesiące;
- przez cały ten czas pracował w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć;
- bezpośrednio przed wystąpieniem o urlop pracował w pełnym wymiarze godzin.
.....................................................................................................................................................

Na badanie skieruje dyrektor
Nauczyciel, chcąc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, złoży pisemny wniosek do dyrektora, który skieruje go na badania do lekarza medycyny pracy. Na zgłoszenie się do specjalisty pedagog będzie miał 30 dni od wystawienia skierowania.

Stwierdziwszy, że nauczyciel spełnia przesłanki do otrzymania urlopu, lekarz wyda orzeczenie, w którym określa czas potrzebny na przeprowadzenie leczenia. Orzeczenie wydawane będzie w trzech egzemplarzach - dla dyrektora szkoły, do dokumentacji medycznej nauczyciela i dla lekarza.

Szczegółowe regulacje w tym wzór skierowania wystawianego przez dyrektora, określi rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (obecnie na etapie konsultacji społecznych). Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawi natomiast lekarz rodzinny, musi ono zostać potwierdzone przez wojewódzki oddział NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela.

.................................................................................................................................................................
Od 1 stycznia 2018 r. urlop będzie udzielany wyłącznie:  
- w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej
- w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę,
- na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.
................................................................................................................................................................


Odwołanie w ciągu 14 dni

Z otrzymanym od lekarza orzeczeniem nauczyciel zgłasza się do dyrektora, który udziela mu urlopu dla poratowania zdrowia, chyba że ma wątpliwości co do zasadności orzeczenia.

W tym drugim przypadku ma prawo do złożenia odwołania - podobnie zresztą jak nauczyciel, jeżeli lekarz nie stwierdził, że występują przesłanki do udzielenia mu urlopu dla poratowania zdrowia.

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Wyjątkiem jest sytuacja gdy to właśnie ośrodek medycyny pracy wydał zaskarżane orzeczenie, wtedy odwołanie kieruje się do instytutu badawczego.

Podmiot, który rozpatruje odwołanie, przeprowadza ponowne badanie i wydaje orzeczenie ostateczne.


Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy>>