Czy podczas opiniowania przez radę pedagogiczną arkusza organizacyjnego dyrektor powinien poinformować radę o imiennym przyporządkowaniu godzin z poszczególnych zajęć, czyli ile godzin z jakiego przedmiotu otrzymał dany nauczyciel?
Czy też imienny przydział godzin powinien podać na kartkach poszczególnym nauczycielom?

 
Odpowiedź
Oba sposoby poinformowania rady są dopuszczalne. O tym, w jakiej formie zostanie przedstawiona informacja o arkuszu organizacji, decyduje dyrektor szkoły. Przepisy prawa oświatowego nie normują trybu i metody opiniowania arkusza organizacji szkoły.
 
Uzasadnienie
Rada pedagogiczna powinna zapoznać się z całym projektem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny, zawierającym wszystkie dane, do zamieszczenia których obligują dyrektora szkoły zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Szczególnie z przydziałem nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgłaszać ewentualne uwagi do projektu i w ramach kompetencji opiniodawczych podjąć stosowną uchwałę.

LEX Prawo Oświatowe - zamów darmowy dostęp na 7 dni>>

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest przedstawienia radzie pedagogicznej szkoły treści arkusza organizacyjnego pod głosowanie w przedmiocie jego zaopiniowania, po uprzednim zapoznaniu jej z treścią tego dokumentu. W zakresie kompetencji opiniodawczych rada pedagogiczna nie ma prawa decydowania. Informacje zawarte w projekcie arkusza organizacji nie mają charakteru wiążącego, ponieważ przed zatwierdzeniem mogą ulec zmianie. Opinia rady pedagogicznej wyrażona w uchwale powinna być rozpatrzona przez dyrektora szkoły i organ prowadzący pod kątem zgodności z prawem i w miarę możliwości uwzględniona.

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł