Czy dzień 23 grudnia jest dniem wolnym od zajęć opiekuńczych?
 
Dyrektor decyduje, czy w jego szkole w dniu 23 grudnia 2014 r. będą organizowane zajęcia opiekuńcze.
 
Uzasadnienie
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach feryjnych zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek. Z przytoczonej regulacji wynika, że dzień 23 grudnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dzień ten nie jest natomiast dniem wolnym od pracy dla nauczycieli, nie korzystają w nim także z urlopu wypoczynkowego, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN.

Nauczyciel, któremu nie przydzielono zajęć, w czasie przerwy świątecznej może pracować w domu>>

Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do prowadzenia w tym dniu zajęć opiekuńczych, ponieważ pozostają do jego dyspozycji. Decyzja dyrektora może ewentualnie zostać poprzedzona zasięgnięciem informacji od rodziców, czy w tym dniu będzie potrzebne zorganizowanie takich zajęć. Dyrektor może także bez pytania rodziców o stanowisko wyznaczyć dyżury nauczycieli np. w szkolnej świetlicy albo zrezygnować z organizacji zajęć, zwłaszcza jeżeli takiej potrzeby rodzice nie zgłosili.

MEN zastanowi się nad poprawą przepisów dotyczących przerw świątecznych w szkołach>>